שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

مصطفى عسلي

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

יו"ר הועדה

חובה

اشرف عثامنة

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

חבר

חובה

سليمان حسن مصاروه

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

חבר

חובה

قيصر عبادي

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

חבר

חובה

سامي فهمي زيد

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

חבר

חובה