שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

اشرف عثامنة

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

יו"ר הועדה

חובה

رامي ابو خاطر

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

חבר

חובה

محمود مصالحه

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

חבר

חובה

ابراهيم غزيل

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

חבר

חובה

سامي فهمي زيد

ועדת מכרזים - لجنة ألعطاءات

חבר

חובה