מבקר העירייה  - 
טלפון: 04-6356730
פקס: 04-6353353
מייל: 

לצפייה בדוחות מבקר העירייה לחץ כאן >>

מצ"ב  חוק הביקורת הפנימית

הבסיס החוקי לפעולת מבקר העירייה – צו המועצות המקומיות (א) תשי"א 1950

ועדה לענייני ביקורת

א. העירייה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת.

ראש העירייה וסגניו לא יהיו חברים בועדת הביקורת .

מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת  משלושה ולא יעלה על חמישה , ובלבד שבעירייה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות בעירייה מיוצגות בה , יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת  בוועדת ההנהלה .

יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש העירייה  , זולת אם הייתה בעירייה סיעה אחת בלבד .

תפקידי ועדת הביקורת :

122 א  (א) . אלה תפקידי ועדת הביקורת :

 • לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על העירייה .
 • לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על העירייה ובכל דו"ח של מבקר העירייה .
 • לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי כל דין .
 • לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .

122     א  (ב)   5. ועדת הביקורת תגיש לעירייה את סיכומיה והצעותיה .

מינוי מבקר העירייה :

145 א' - העירייה בהחלטת רוב חבריה , תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה לעירייה ( להלן המבקר) , על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות עובדים ) התשכ"ב – 1962 .

היה מספר התושבים בתחום העירייה 10,000 או יותר , רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת  מחצי  משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר .

היה מספר התושבים בתחום העירייה פחות מ-  10,000 רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן (ב) .

המבקר לא ימלא בעירייה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים,  וזאת אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי .

המבקר לא ימלא מחוץ לעירייה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר .

מינוי המבקר :

145 ב' - לא ימונה אדם למבקר עירייה ולא יכהן כמבקר אלא אם כן (נתקיימו בו כל אלה):

 • הוא יחיד .
 • הוא תושב ישראל .
 • הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון .
 • הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לארץ שהכיר בו , לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל , או שהוא עורך דין או רואה חשבון .
 • הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת .
 • מי שכהן כחבר עירייה לא ימונה למבקר אותה עירייה ולא יכהן כזה , אלא אם כן עברו עשר שנים בתום כהונתו כחבר עירייה .
 • מי שהיה מועמד בבחירות לעירייה לא יכהן כמבקר אותה עירייה ,למשך כל תקופת כהונתה של העירייה שהיה מועמד לה .

על אף האמור בסעיף קטן (א) , רשאי הממונה על המחוז לאש מינוי למבקר העירייה של אדם אשר לא נתמלאו בו :

 • אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א) (4) , אם רכש נסיון במשך עשר השנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 .
 • התנאי שבסעיף קטן (א) (5) אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר .

לציין כי עפ"י חוזר מנכ"ל 4/2009 מיום 15/03/09 שונתה הגדרת הניסיון הנדרש בעבודת הביקורת

בסעיף 167(ג)(5) לפקודת המועצות וזאת מכוח סעיף 13 ה(א) לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)

והחוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 47 ),התשס"ז -  2007 .

"הנפקות העיקרית של השינוי בכל הקשור למועצות מקומיות הינה כי הממונה על המחוז לא יוכל עוד להמיר את דרישת הניסיון בדרישה להשתלמות מקצועית , כפי שהיה בעבר".

" לפיכך , בעת פרסום מכרז למשרת מבקר פנימי יש לדרוש מהמועמד להוכיח כי עיקר עיסוקו במשך שנתיים לפחות , היה עריכת ביקורת על עבודתו של אחר , לאחר מעשה , וכי דו"ח הביקורת שערך הוגש לגורם הממונה על המבוקר ומתוך מטרה להפיק לקחים לעתיד שיביאו לתיקון הליקויים , במידה ונמצאו כאלה .

לנוכח האמור לעיל , ניסיון רלוונטי עשוי להיות עבודה ביחידת מבקר של רשות מקומית בעבודת ביקורת ,יחידת מבקר פנים של גוף ציבורי , משרד מבקר המדינה כעובד ביקורת וכיו"ב .

יודגש כי עיסוק כיועץ משפטי , גזבר , עובד ביחידת גזבר , ראיית חשבון או עריכת דין וכיו"ב , לא ייחשב , כשלעצמו , כניסיון לצורך עמידה בתנאי הכשירות למשרת מבקר ברשות מקומית ."

עירייה שלא מינתה מבקר :

145 ג' - ראה הממונה כי העירייה אינה ממנה מבקר , רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה כי תמנה מבקר כאמור בסעיף 139 א , תוך הזמן הנקוב בהודעה (ב) לא מילאה העירייה אחר ההודעה תוך הזמן האמור , רשאי הממונה על המחוז למנות מבקר לעירייה .

תפקידי המבקר :

145 ד (א) ואלה תפקידי המבקר :

 • לבדוק אם פעולות העירייה , לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה , התשכ"ה 1965 נעשו כדין בידי המוסמך לעשות תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון .
 • לבדוק את פעולות עובדי העירייה .
 • לבדוק אם הוראות הנוהל של העירייה מבטיחות קיום הוראות כל דין , טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון .
 • לבקר את הנהלת החשבונות של העירייה ולבדוק  אם  דרכי החזקת כספי העירייה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת .
 • לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני העירייה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה .

הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי העירייה הדתית שבתחום העירייה , וכן לגבי כל תאגיד מפעל ,מוסד , קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשרית , לגבי אותה שנת תקציב ,או משתתפת במינוי הנהלתם (כל אחד מאלה , להלן – גוף מבוקר)

בכפוף להוצאות סעיף קטן (א) יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית , את נושא הביקורת בתקופה פולנית ואת היקף הביקורת לפי : שיקול דעתו .

דרישת ראש העירייה לבקר עניין פולני .

ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת .

המבקר יקבע לפי שיקול דעתו , את הדרכים לביצוע ביקורתו .

המבקר יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן עובדים , העירייה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב  השנתי , בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר , כפי שהגיש המבקר .

המצאת מידע למבקר :

145 ה' - ראש העירייה וסגניו , חברי העירייה, עובדי העירייה , ראש העירייה  הדתית עובדי העירייה הדתית , וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר , ימציאו למבקר על פי דרישתו כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל מידע  או הסבר שיבקש .

למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה , לצורך ביצוע תפקידו , לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטית של העירייה או של גוף מבוקר .

לגבי מידע החסוי על פי דין , יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור .

עובד של המבקר שאנו עובד העירייה יחולו עליו לעניין עבודתו האמורה , כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר .

לצורך ביצוע תפקידו , יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מליאת העירייה או של כל ועדה מועדותיה של גוף מבוקר , בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר .

דו"ח על ממצאי הביקורת :

המבקר יגיש לראש העירייה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך , בעת הגשת הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת .

בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולועדת הביקורת דו"ח על ממצאי הביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן .

בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לועדת הביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לעירייה העתק מהדו"ח בצירוף הערתיו .

ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש לעירייה לאישור את סיכומיה והצעותיה , בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור בסעיף קטן (ג) בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא אם ראתה צורך בכך , לזמן לדיונה נושאי משרה של העירייה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח .

תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה תקיים העירייה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.

לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה את תוכנו לפני שחלל המועד שנקבע להגשתו לעירייה , ואולם רשאים המבקר או ראש העירייה באישור הועדה להתיר פרסום כאמור לעניין סעיף קטן זה דו"ח לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת .

הוגש דו"ח  הביקורת לעירייה יעביר ראש העירייה העתק ממנו לשר , אין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 203 .

מינוי עובדים ללשכת המבקר :

145 (ז) - ראש העירייה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקנים שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 140

דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי העירייה , ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות מהמבקר בלבד .

לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא בכפוף להוראות סעיף 144 א (1) .

העסקת עובדים אחרים :

 • ראש העירייה רשאי למנות לעירייה עובדים שלא פורטו בסעיף 139 למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר .
 • לא יתמנה אדם לעובד העירייה לפי סעיף קטן (א) אלא על פי הוראות צו המועצות (שירות עובדים ) התשכ"ב – 1962 .

פיטורי עובדים בכירים :

 • עובדי העירייה המנויים בסעיף 139 לא יפוטרו אלא אם כן הוחלט על כך בישיבת העירייה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי העירייה שדבר הפיטורים ידון באותה ישיבה .
 • לא יפוטרו מבקר העירייה או עובד העירייה המשמש יועץ משפטי לעירייה אלא באישור העירייה ברוב של שני שלישים מחבריה , לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי העירייה שדבר הפיטורים ידון באותה ישיבה .
 • לא תתקבל בעירייה החלטה לפיטוריו של מבקר העירייה או היועץ המשפטי לעירייה אלא לאחר שניתנה לו זכות לשאת לפני העירייה את דברו בעניין הפיטורים .

הוראות סעיפים קטנים (ב) – ו(ג) יחלו בשינוים המחויבים גם על השעיית מבקר העירייה או היועץ המשפטי לעירייה .

האמור בסעיף זה איננו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת ) בתשל"ח 1978 , לפסוק בדבר פיטוריו של עובד העירייה סעיף זה דן בו , בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור

עבירות :

סעיף 204   - ואלה דינם מאסר חודש ימים או קנס כקבוע בסעיף 61 (א) (1 ) לחוק העונשין בתשל"ז 1977 או שני העונשים כאחד :

 • המחזיק ספר , מסמך או נייר של העירייה סירב להרשות למי  שזכאי לכך , את העיון בהם או לא ניתן העתק או תקציב מהם או רשות להכין העתק או תקציב מהם .
 • מי שמיאן למסור ידיעה או להראות מסמך או נמנע מלעשות זאת במשך שבוע ימים מיום שנדרש לכך לפי צו זה .
 • מי שמסר ביודעין ידיעה או הצהרה לא נכונה בכל בקשה , ערר או ערעור , או בכל מסמך או טופס אחר שהגיש או שמילא לפי צו זה .
 • מי שעיכב או מנע ועדה מוועדות העירייה או עובד מעובדיה או שליח משליחיה המורשים לכך להיכנס לבנין או לקרקע להשיג שם ידיעות הדרושות להם לצורך תפקידיהם , או לערוך שם חקירות , בדיקות , ומדידות לפי צו זה .
 • מי שמסר ידיעה שהגיעה לידיו בתוקף תפקידו בעניין מכרז העומד להתפרסם או בעניין מהלך הדיונים בועדת המכרזים וההצעות של העירייה והחלטתה לאדם שלא הוסמך כדין לקבל אותה ידיעה .

המפרסם דו"ח ,כולו או חלקו או תוכנו של דו"ח או ממצא ביקור בניגוד להוראות סעיף 145 ו (ו) או המפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור דינו מאסר ששה חודשים.