מבקר המועצה - 
טלפון: 04-6356730
פקס: 04-6353353
מייל: 

לצפייה בדוחות מבקר העירייה לחץ כאן >>

מצ"ב  חוק הביקורת הפנימית

הבסיס החוקי לפעולת מבקר המועצה – צו המועצות המקומיות (א) תשי"א 1950

ועדה לענייני ביקורת

א. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת.

ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת הביקורת .

מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת  משלושה ולא יעלה על חמישה , ובלבד שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה , יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת  בוועדת ההנהלה .

יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה , זולת אם הייתה במועצה סיעה אחת בלבד .

תפקידי ועדת הביקורת :

122 א  (א) . אלה תפקידי ועדת הביקורת :

 • לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה .
 • לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה .
 • לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין .
 • לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .

122     א  (ב)   5. ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה .

מינוי מבקר המועצה :

145 א' - המועצה בהחלטת רוב חבריה , תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה למועצה ( להלן המבקר) , על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות עובדים ) התשכ"ב – 1962 .

היה מספר התושבים בתחום המועצה 10,000 או יותר , רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת  מחצי  משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר .

היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ-  10,000 רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן (ב) .

המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים,  וזאת אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי .

המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר .

מינוי המבקר :

145 ב' - לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר אלא אם כן (נתקיימו בו כל אלה):

 • הוא יחיד .
 • הוא תושב ישראל .
 • הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון .
 • הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לארץ שהכיר בו , לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל , או שהוא עורך דין או רואה חשבון .
 • הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת .
 • מי שכהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן כזה , אלא אם כן עברו עשר שנים בתום כהונתו כחבר מועצה .
 • מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה ,למשך כל תקופת כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה .

על אף האמור בסעיף קטן (א) , רשאי הממונה על המחוז לאש מינוי למבקר המועצה של אדם אשר לא נתמלאו בו :

 • אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א) (4) , אם רכש נסיון במשך עשר השנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 .
 • התנאי שבסעיף קטן (א) (5) אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר .

לציין כי עפ"י חוזר מנכ"ל 4/2009 מיום 15/03/09 שונתה הגדרת הניסיון הנדרש בעבודת הביקורת

בסעיף 167(ג)(5) לפקודת המועצות וזאת מכוח סעיף 13 ה(א) לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)

והחוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 47 ),התשס"ז -  2007 .

"הנפקות העיקרית של השינוי בכל הקשור למועצות מקומיות הינה כי הממונה על המחוז לא יוכל עוד להמיר את דרישת הניסיון בדרישה להשתלמות מקצועית , כפי שהיה בעבר".

" לפיכך , בעת פרסום מכרז למשרת מבקר פנימי יש לדרוש מהמועמד להוכיח כי עיקר עיסוקו במשך שנתיים לפחות , היה עריכת ביקורת על עבודתו של אחר , לאחר מעשה , וכי דו"ח הביקורת שערך הוגש לגורם הממונה על המבוקר ומתוך מטרה להפיק לקחים לעתיד שיביאו לתיקון הליקויים , במידה ונמצאו כאלה .

לנוכח האמור לעיל , ניסיון רלוונטי עשוי להיות עבודה ביחידת מבקר של רשות מקומית בעבודת ביקורת ,יחידת מבקר פנים של גוף ציבורי , משרד מבקר המדינה כעובד ביקורת וכיו"ב .

יודגש כי עיסוק כיועץ משפטי , גזבר , עובד ביחידת גזבר , ראיית חשבון או עריכת דין וכיו"ב , לא ייחשב , כשלעצמו , כניסיון לצורך עמידה בתנאי הכשירות למשרת מבקר ברשות מקומית ."

מועצה שלא מינתה מבקר :

145 ג' - ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר , רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה כי תמנה מבקר כאמור בסעיף 139 א , תוך הזמן הנקוב בהודעה (ב) לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור , רשאי הממונה על המחוז למנות מבקר למועצה .

תפקידי המבקר :

145 ד (א) ואלה תפקידי המבקר :

 • לבדוק אם פעולות המועצה , לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה , התשכ"ה 1965 נעשו כדין בידי המוסמך לעשות תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון .
 • לבדוק את פעולות עובדי המועצה .
 • לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין , טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון .
 • לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק  אם  דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת .
 • לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה .

הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה , וכן לגבי כל תאגיד מפעל ,מוסד , קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשרית , לגבי אותה שנת תקציב ,או משתתפת במינוי הנהלתם (כל אחד מאלה , להלן – גוף מבוקר)

בכפוף להוצאות סעיף קטן (א) יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית , את נושא הביקורת בתקופה פולנית ואת היקף הביקורת לפי : שיקול דעתו .

דרישת ראש המועצה לבקר עניין פולני .

ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת .

המבקר יקבע לפי שיקול דעתו , את הדרכים לביצוע ביקורתו .

המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן עובדים , המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב  השנתי , בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר , כפי שהגיש המבקר .

המצאת מידע למבקר :

145 ה' - ראש המועצה וסגניו , חברי המועצה, עובדי המועצה , ראש המועצה  הדתית עובדי המועצה הדתית , וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר , ימציאו למבקר על פי דרישתו כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל מידע  או הסבר שיבקש .

למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה , לצורך ביצוע תפקידו , לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטית של המועצה או של גוף מבוקר .

לגבי מידע החסוי על פי דין , יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור .

עובד של המבקר שאנו עובד המועצה יחולו עליו לעניין עבודתו האמורה , כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר .

לצורך ביצוע תפקידו , יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מליאת המועצה או של כל ועדה מועדותיה של גוף מבוקר , בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר .

דו"ח על ממצאי הביקורת :

המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך , בעת הגשת הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת .

בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת הביקורת דו"ח על ממצאי הביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן .

בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה לועדת הביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערתיו .

ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה , בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (ג) בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא אם ראתה צורך בכך , לזמן לדיונה נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח .

תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.

לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה את תוכנו לפני שחלל המועד שנקבע להגשתו למועצה , ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הועדה להתיר פרסום כאמור לעניין סעיף קטן זה דו"ח לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת .

הוגש דו"ח  הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר , אין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 203 .

מינוי עובדים ללשכת המבקר :

145 (ז) - ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקנים שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 140

דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה , ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות מהמבקר בלבד .

לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא בכפוף להוראות סעיף 144 א (1) .

העסקת עובדים אחרים :

 • ראש המועצה רשאי למנות למועצה עובדים שלא פורטו בסעיף 139 למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר .
 • לא יתמנה אדם לעובד המועצה לפי סעיף קטן (א) אלא על פי הוראות צו המועצות (שירות עובדים ) התשכ"ב – 1962 .

פיטורי עובדים בכירים :

 • עובדי המועצה המנויים בסעיף 139 לא יפוטרו אלא אם כן הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים ידון באותה ישיבה .
 • לא יפוטרו מבקר המועצה או עובד המועצה המשמש יועץ משפטי למועצה אלא באישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה , לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים ידון באותה ישיבה .
 • לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה אלא לאחר שניתנה לו זכות לשאת לפני המועצה את דברו בעניין הפיטורים .

הוראות סעיפים קטנים (ב) – ו(ג) יחלו בשינוים המחויבים גם על השעיית מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה .

האמור בסעיף זה איננו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת ) בתשל"ח 1978 , לפסוק בדבר פיטוריו של עובד המועצה סעיף זה דן בו , בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור

עבירות :

סעיף 204   - ואלה דינם מאסר חודש ימים או קנס כקבוע בסעיף 61 (א) (1 ) לחוק העונשין בתשל"ז 1977 או שני העונשים כאחד :

 • המחזיק ספר , מסמך או נייר של המועצה סירב להרשות למי  שזכאי לכך , את העיון בהם או לא ניתן העתק או תקציב מהם או רשות להכין העתק או תקציב מהם .
 • מי שמיאן למסור ידיעה או להראות מסמך או נמנע מלעשות זאת במשך שבוע ימים מיום שנדרש לכך לפי צו זה .
 • מי שמסר ביודעין ידיעה או הצהרה לא נכונה בכל בקשה , ערר או ערעור , או בכל מסמך או טופס אחר שהגיש או שמילא לפי צו זה .
 • מי שעיכב או מנע ועדה מוועדות המועצה או עובד מעובדיה או שליח משליחיה המורשים לכך להיכנס לבנין או לקרקע להשיג שם ידיעות הדרושות להם לצורך תפקידיהם , או לערוך שם חקירות , בדיקות , ומדידות לפי צו זה .
 • מי שמסר ידיעה שהגיעה לידיו בתוקף תפקידו בעניין מכרז העומד להתפרסם או בעניין מהלך הדיונים בועדת המכרזים וההצעות של המועצה והחלטתה לאדם שלא הוסמך כדין לקבל אותה ידיעה .

המפרסם דו"ח ,כולו או חלקו או תוכנו של דו"ח או ממצא ביקור בניגוד להוראות סעיף 145 ו (ו) או המפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור דינו מאסר ששה חודשים.