שם משתתף  שם הועדה  תפקיד  חובה / רשות 

 اشرف عثامنة

ועדת משנה תכנון ובנייה

יו"ר הועדה

רשות

نظير زحالقة

ועדת משנה תכנון ובנייה

חבר

רשות

مصطفى عسلي

ועדת משנה תכנון ובנייה
 
חבר
 
רשות

رامي ابو خاطر

ועדת משנה תכנון ובנייה
 
חבר
 
רשות

محمود مصالحه

ועדת משנה תכנון ובנייה חבר רשות

محمد محسن 

ועדת משנה תכנון ובנייה חבר רשות
محمد ابو سريه ועדת משנה תכנון ובנייה חבר רשות

ايناس فاهوم - مهندس المجلس

ועדת משנה תכנון ובנייה
 
חבר
 
רשות