​טבלת מבחן הכנסה מעודכנת לשנת 2017

מספר נפשות​

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2016​
1

עד 2,838

מעל 2,838 עד 3,263​

מעל 3,263 עד 3,689​

2

עד 4,256​

מעל 4,256 עד 4,895​

מעל 4,895 עד 5,533​
3

עד 4,938​

מעל 4,938 עד 5,67​

מעל 5,678 עד 6,419​

4

עד 5,619​

מעל 5,619 עד 6,462​

מעל 6,462 עד 7,30​

5

עד 6,919​

מעל 6,919 עד 7,957​

מעל 7,957 עד 8,994​

6

עד 8,219​

מעל 8,219 עד 9,451​

מעל 9,451 עד 10,684​

שיעור הנחה 60% 40% 20%

 

מספר נפשות​

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2016​

7

עד 9,519​

מעל 9,519 עד 10,946

מעל 10,946 עד 12,374

8

עד 10,818
 

מעל 10,818 עד 12,441
 

מעל 12,441 עד 14,064

9

עד 12,118
 

מעל 12,118 עד 13,963
 

מעל 13,963 עד 15,754

10 ומעלה 

עד 1,346 לנפש
 

עד 1,548 לנפש
 

עד 1,750 ומעלה לנפש

שיעור הנחה 70% 30% 30%

 

הבהרות

(1) הכנסה - כהגדרתה בתקנה 2 (א)(8).

  • מתן הנחות כלכליות אינו חובה על פי חוק ובסמכות העירייה לאמץ את כללי ההנחה.
  • מליאת העירייה החליטה על אישור ההנחות בהתאם לטבלה המפורטת לעיל.
  • מליאת העייריה הסמיכה את ועדת ההנחות לאשר עד 20% תוספת להנחות אלו במקרים מיוח
  • המבקש לקבל תוספת הנחה כאמור יפנה למחלקת הגבייה ויצרף מכתב בקשה מנומק בצירוף מסמכים או חוות דעת מחלקת הרווחה.
  • הבקשה תועבר לדיון והחלטה של ועדת הנחות.