הנגשה פרטנית במערכת החינוך

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלים, התשנ"ח-1998 והתקנות הנובעות מתוכו, מזכים את התלמיד בעל המוגבלות בהנגשה התואמת את צרכיו.

לתלמיד בעל המוגבלות זכות לרישום מוקדם במוסדות החינוך לשם ביצוע התאמות, בטרם מעברו למוסד החינוכי.

להלן חוזר מנכ"ל משרד החינוך בדבר זכותו של תלמיד ותלמידה עם מוגבלות לרישום מוקדם, 15 חודשים לפני הכניסה למוד החינוכי לצורך התאמות ההנגשה הנדרשות:

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HoraotKeva/K-2012-4a-3-10-13.htm

להלן חוברת מידע של משרד החינוך בנוגע להליך ההנגשה וסוגי ההנגשה:

 https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/technological-accessibility-individual-process.pdf

מצורפים הטפסים הבאים:

טופס הנגשה פרטנית להורה ולתלמיד חוברת מידע להורים – ערבית

הנגשה ערבית 2021.pdf

טופס הנגשה פרטנית להורה ולתלמיד חוברת מידע להורים – עברית

חוברת הסבר לביצוע הליך הנגשה פרטנית.pdf

  1. להלן חוברת מידע של משרד החינוך בנוגע להליך ההנגשה וסוגיו

    https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/technological-accessibility-individual-process.pdf