תוכן עניינים

דבר ראש הראשות המקומית כפר קרע

2

מדיניות המועצה המקומית כפר קרע ברישוי עסקים

3

פרק א – חוק רישוי עסקים והרפורמות השונות ברישוי עסקים

3

פרק ב – הנחיות ומידע כללי לבעל העסק

6

פרק ג – אנשי קשר ברשות המקומית

6

פרק ד - דרישות ותנאים לרישיון עסק- של הגורמים "נותני אישור"

7

פרק ה – דרישות המפרט הרשותי – דרישות כלליות (משותפות) מהעסקים טעוני הרישוי

7

פרק ו - מדיניות המועצה המקומית כפר קרע לגבי קבוצות העסקים

17

פרק ז - תהליך הטיפול ברישיון העסק

85

פרק ח – טפסים ואגרות של הרשות המקומית כפר קרע

86

פרק ט – חוקי עזר – המועצה המקומית כפר קרע

86

פרק – הפניות לתכניות בניין עיר (תב"ע)

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דבר ראש הראשות המקומית כפר קרע

 

תושבי המועצה המקומית כפר קרע היקרים,

 

הנהלת המועצה המקומית כפר קרע פועלת רבות לקידום וסיוע לבעלי העסקים מקרב תושביה בהליך להסדרת הרישיון לעסקיהם. להנהלת המועצה ולי כראש המועצה חשוב מאוד שהעסקים הקיימים ביישוב יפעלו בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים וישמרו על בריאות התושבים ואיכות חייהם.

 

במסגרת זו, המועצה מפרסמת בזאת את מכלול דרישותיה מהעסקים השונים על מנת לייצר לבעלי העסקים ודאות, שקיפות ונגישות למידע שיסייע להם לתכנן את הפעילות בעסקים השונים שלהם, כל אחד ותחום עיסוקו. ודאות ושקיפות  זו תתרום רבות לחוסן וליציבות הכלכלית של הן של בית העסק והן של הרשות המקומית בכללותה.

הנהלת המועצה ואני מברכים כל אחד ואחד מכם ורואים בפעילותו העסקית חשיבות רבה מאוד. ולכן, כל צוות ההנהלה של המועצה המקומית יסייע ויעמוד לרשותכם בכל שאלה ונושא שתבקשו לדעת ולברר בתחום הפעילות של העסק שברשותכם.

 

                                                                                      בהערכה רבה,

                                                                                          פראס בדחי

                                                                                   יו"ר המועצה המקומית

כפר קרע

                                                                     

 

 

 

 

 

מדיניות המועצה המקומית כפר קרע ברישוי עסקים

"מפרט עירוני אחיד"

פתיחה / הקדמה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מחלקת רישוי עסקים של המועצה המקומית כפר קרע.

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפרסמת רשות הרישוי במועצה מקומית כפר קרע מסמך המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו (מפרט אחיד), מטעם ובאחריות רשות הרישוי לפי חוק רישוי עסקים.

פרק א – חוק רישוי עסקים והרפורמות השונות ברישוי עסקים

חוק רישוי עסקים חוקק בשנת 1968 על מנת להסדיר את פעילותם של עסקים באופן תקין ולהבטיח את המטרות הבאות :

 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה,בדשנים או בתרופות.
 5. בריאות הציבור , לרבות תנאי תברואה נאותים.
 6. קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.
 7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

    חוק זה ,על עשרות סעיפיו , עבר שינויים רבים בעשרות השנים מאז חיקוקו. שינויים אלה ביטאו התפתחויות ורפורמות שונות שעבר נושא זה שכל מטרתן הוא להסדיר ולשפר את תהליך רישוי העסקים ולהפוך אותו לנוח יותר, נגיש ושקוף יותר לבעל העסק  וכן לשפר את ממשקי העבודה עם גורמי הרישוי השונים . הסדרה זו נועדה להקל על בעלי עסקים לקבל את רישיון העסק הנכסף.

קישור לחוק רישוי עסקים כולל תיקון 34 לחוק ראה:

כלל העסקים המחויבים ברישיון עסק קבועים ומוגדרים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),תשע"ג -2013 . העסקים מסווגים לפי 10 קבוצות שונות שהינם :

קבוצה 1- בריאות,רוקחות,קוסמטיקה ,

קבוצה 2- דלק ואנרגיה,

קבוצה 3- חקלאות ,בעלי חיים ,

קבוצה 4- מזון ,

קבוצה 5 – מים ופסולת ,

קבוצה 6- מסחר ושונות ,

קבוצה 7- עינוג ציבורי, נופש וספורט ,

קבוצה 8- רכב ותעבורה ,

קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה,נשק ותחמושת ,

קבוצה 10 – תעשייה ,מלאכה, כימיה ומחצבים.

קישור לצו רישוי עסקים ראה

הרפורמה האחרונה ברישוי עסקים התבצעה בשנת 2019  ("תיקון 34 לחוק רישוי עסקים") . רפורמה זו ,הקרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי", נועדה ליצור איזון בריא בין המטרות של חוק רישוי עסקים לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים. במסגרת רפורמה זו הושם דגש על הצורך לפרסם מפרטים אחידים וברורים לכל סוג של עסק, ליצור סנכרון בין הדרישות של המשרדים השונים ולמנוע כפל דרישות או דרישות סותרות. רפורמה זו מדגישה את הצורך בשיפור תהליך הרישוי וייעולו והסרת חסמים מיותרים וכפולים.

בנוסף לכך, ברפורמה זו הושם דגש גם על מרכיבים נוספים שהינם מהותיים ביותר ושעיקרם :

 1. הגברת הפיקוח והאכיפה , הן מבחינת סמכויות מפקחים והן מבחינת אמצעי אכיפה וענישה מול בעלי העסקים אשר אינם פועלים על פי החוק. הדגש הושם על מתן אמון בבעלי העסקים והתבססות על תצהירים והצהרות , אך מנגד מפעילים אמצעי אכיפה כנגד מי שינצל את הרפורמה הזו לרעה.

ב.  מתן אפשרות להקלות בתחום התכנון והבנייה והנגישות וזאת ע"י מתן אפשרות בטווח שיקול הדעת של מהנדס הרשות המקומית לתת אישור            לרישיון עסק גם כאשר קיימות הפרות בנייה , שאינן מוגדרות כ"הפרות מהותיות"  ובנוסף יצירת דיפרנציאליות בין סוגי עסקים שונים המצריכים   

             אישור נגישות.

          ג.  יצירת מסלולי רישוי דיפרנציאליים המותאמים לרמת המורכבות השונה של סוגי עסקים : נמוכה,בינונית, בינונית מוגברת וגבוהה.         

       רפורמה נוספת שראויה לציון היא זו שנעשתה ע"י הרשות הארצית לכבאות והצלה שנקראה "רישיון עסק במסלול תצהיר ". במסגרת רפורמה זו ,עסקים אשר נקבע כי הם בעלי רמת סיכון אש נמוכה ,יידרשו,לצורך קבלת רישיון עסק להגיש לרשות הרישוי תצהיר בדבר עמידתם בדרישות הכבאות. בעסקים אלו לא יידרש אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רישיון עסק ותבוצע בהם ביקורת מדגמית בלבד.המטרה היא מחד להקל על הליך קבלת האישורים לעסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה,ובמקביל לאפשר למערך כיבוי האש להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה. ראה  נוהל "הגשת תצהיר למבקש רישיון עסק במסלול תצהיר"  מטעם נציבות כבאות והצלה.

להלן קישור לחוק רישוי עסקים

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm

להלן "המפרט האחיד".(

מדיניות הרשות מפורסמת בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים,

התשכ"ח- 1968 ) להלן: " חוק רישוי עסקים "( ובהתייחס לסוגי העסקים

כמפורט בצו רישוי עסקים עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג – 2013 .(

להלן קישור לצו רישוי עסקים טעוני רישוי (התשע"ג – 2013 )

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm

פרק ב – הנחיות ומידע כללי לבעל העסק

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלת כל חלקי המדיניות של

הרשות המקומית .

ההנחיות הכלליות והפרטניות ביחד עם המדיניות של הרשות מהווים

חלק בלתי נפרד מהדרישות לרישיון עסק. על כל עסק חלות הדרישות

מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור " ) משרד להגנת

הסביבה, משרד הבריאות, משטרה, הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד העבודה, משרד חקלאות ופיתוח הכפר ( וגם הדרישות של רשות הרישוי – במקרה זה מועצה מקומית כפר קרע .

המדיניות של מ. מ. כפר קרע מורכבת משני חלקים: "דרישות כלליות

מעסקים" ו – "דרישות פרטניות מעסקים" .

בעל עסק : בבואך לקרוא את המפרט האחיד ,עליך לעבור ולקיים את כל

האמור בכל אחד משלושת השלבים המוזכרים להלן :

שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק / סוג

העיסוק המסוים, המופעים באתר ממשל זמין.  הרפורמה ברישוי עסקים (business.gov.il)

שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במדיניות של מ. מ. כפר קרע בפרק " דרישות כללית מעסקים".

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק "דרישות כלליות

מעסקים ", הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמדיניות ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן, וזאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים .

שלב 3 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במדיניות של מ. מ. כפר קרע.

" דרישות פרטניות מעסקים".

באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות ומגבלות

המופיעות תחת מספר פריט זה .

 

 

פרק ג – אנשי קשר ברשות המקומית

אנשי קשר ברשות המקומית כפר קרע: עדיף בתיאום טלפוני מראש

מס"ד

התפקיד

שם

טלפון

דואר אלקטרוני

שעות קבלת קהל

1

מ. מ. רישוי עסקים

מען מסאלחה

046002366

[email protected]

 

א-ה

09:00-14:00

2

בריאות ואיכות הסביבה

ריאד מחאמיד

046002355

[email protected]

 

א-ה

09:00-14:00

3

בריאות ואיכות הסביבה

עדנאן עתאמנה

046002354

[email protected]

 

א-ה

09:00-14:00

4

בריאות ואיכות הסביבה

פתחי עפאנה

046002354

[email protected]

א-ה

09:00-14:00

 

 

 

 

פרק ד - דרישות ותנאים לרישיון עסק- של הגורמים "נותני אישור"

      כאמור , על כל עסק טעון רישוי חלות בראש ובראשונה הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים המוגדרים כ"נותני האישור" . לדרישות אלה מתווסף ה" מפרט הרשותי לעסקים" (כפי שיפורט להלן).

   על מנת להכיר הדרישות של "נותני האישור" הממשלתיים מפורט להלן קישור לאתרי האינטרנט הבאים

אתר משרד הפנים / ממשל זמין - המפרטים האחידים  (www.gov.il)    

אתר המשרד להגנת הסביבה - מפרטים אחידים

אתר משטרת ישראל - דרישות הרישוי

אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  (molsa.gov.il) – דרישות הרישוי

אתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר -  (moag.gov.il) דרישות הרישוי

אתר משרד הבריאות  (health.gov.il) - דרישות הרישוי

אתר הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים - נגישות 

פרק ה – דרישות המפרט הרשותי – דרישות כלליות (משותפות) מהעסקים טעוני הרישוי

 1. כללי
 1. להלן דרישות כלליות מעסקים. יובהר בזאת כי דרישות אלו הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמדיניות ועל בעל העסק לעמוד בהם, וזאת בנוסף לאמור בדרישות פרטניות המפרטות דרישות מעסק ספציפי .
 2. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיים אחרת .
 3.  אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
 4. בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראות דין החל על עסקים נשואי דרישות אלו, יחול על העסקים מיום פרסום הוראות הדין ואילך ויחייב את העסק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראת החוק.
 5. בעל העסק בתחומי המועצה המקומית כפר קרע יפעיל את עסקיו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות העסק.
 6.  אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק, מי שמנהל עסק ללא רישיון או היתר זמני עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק .
 7. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים.  עסקים טעוני רישוי (התשע"ג- 2013), יחולו עליהם גם התנאים המסוימים במדיניות הרשות המקומית, לכל אחד מאותם עיסוקים.
 8. בנוסף לאמור במדיניות הרשות המקומית על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראת תכנית בניין עיר (תב"ע) / הוראות "היתר הבניה" החלים על העסק הרלוונטי.
 1. במקרה ויחולו שינויים בחוק, תקנה או חיקוק עזר, לאחר פרסום מדיניות הרשות המקומית, הרי שהם יגברו על כל דרישה המופיעה במדיניות זו ויחולו על העסקים ממועד כניסתם לתוקף .
 2. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין להוראות המדיניות הרשותית יגברו הוראות הדין.
 3.  הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למדיניות הרשות, אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע דרישות כלליות במדיניות הבאה שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים .
 4. חריגה מהדרישות המופיעות במדיניות הרשות יכולה להוביל לניהול הליך פלילי מול בעל העסק מתוקף חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 .
 1. מים וביוב
 1. בעל עסק יפעיל וינהל את עסקו בהתאם להוראות הדין ובכלל זאת התקנות והכללים שהותקנו מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א- 2001 וחוק המים, תשי"ט- 1959 , ויפעל לתיקון כל הפרה על פי דרישת תאגיד המים והביוב " ואדי עארה ".
 1. עסקים היוצרים שפכים תעשייתיים.

     כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים )שפכים

שאינם סניטריים כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב(, יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב ( תשע"ד- 2014 ) להלן: כללי שפכי מפעלים(.

http://www.mono.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/nitur2.pdf

 

 

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעל העסק כאמור ישתף פעולה עם תאגיד המים "הרי נצרת" בכל הנוגע ליישום כללי שפכי מפעלים ובכלל זאת יאפשר ביצוע דיגומים בעסק בהתאם להוראות והכללים .
 2. בעל העסק מהרשימה שבטבלה המופיעה בהמשך, יישא בעלות הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים "ואדי עארה", בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב), תשע"א- 2009 על כל תיקוניו. https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_252.htm

מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב

אולמות אירועים, מסעדות, קניונים

משחטות, בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים

טקסטיל, כולל הלבנה או צביעה

טקסטיל ללא הלבנה או צביעה

מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח

מכבסות

תחנות דלק

רפת או לול

מפעלי עיבוד עורות

תחנות מעבר לפסולת

בתי דפוס

מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל : פרמצבטיקה, יצור כימיקלים,

קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים,

חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים

מפעלי חומרי בנייה

בתי מלון

 

הערה: רשימה זו יכולה להשתנות בעקבות עדכון של הכללים.

 1. במידה ויתעורר חשש בעסק לחריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב הרשות המקומית ,כאמור בתוספת הראשונה של כללי שפכי מפעלים, ידווח בעל העסק לתאגיד המים באופן מיידי ויבצע את כל הנחיות תאגיד "הרי נצרת" והמשרד להגנת הסביבה עד לפתרון הבעיה.
 2. על עסק החורג מערכי הסף, יוטלו הקנסות הקבועים בחוק על כל חריגה מהערכים המותרים.
 3. מכשירים למניעת זרימה חוזרת )מז"ח(
  1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם" (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב- 1992 יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה )להלן מז"ח (בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים האזורי – כאמור בתקנות.
  2. בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך
  3. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים ולמחלקת רישוי עסקים ברשות ובמקביל ישמרו בעסק ל- 3 שנים לפחות.
  4. בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה בשנתית.
 1. טיפול באשפה
 1. הרשות המקומית אחראית אך ורק לפינוי "פסול בסיסית/ביתית "מהעסק.
 2.  בעל עסק נושא באחריות לטיפול בכל פסולת אחרת הנוצרת בעסק למעט פסולת בסיסית ( בהתאם להנחיות שיעברו על ידי הרשות .
 3. מכלי האצירה לפסולת בסיסית יפונו על ידי הרשות המקומית
 4. בעל העסק ירוקן ויפנה את הפסולת האחרת שנוצרת בבית העסק שלו למעט ה"פסולת הבסיסית" באופן עצמאי ועל חשבונו באמצעות קבלנים פרטיים. הפסולת תפונה לאתרים מורשים על פי חוק. בית העסק ישלח לרשות את חוזי ההתקשרות מול הקבלנים המפנים את הפסולת ה"אחרת" .
 1. פינוי פסולת קרטון
  1. עסקים שיוגדרו על ידי הרשות המקומית כעסקים בעלי פסולת קרטון רבה , בהתחשב לגודל העסק ונפח פסולת הקרטון הנוצרת בו, ידרשו לרכוש ולהפעיל מכבש/דחסן קרטונים או כלוב אחסנה פרטי ויפנו את פסולת הקרטון המצטברת באמצעות קבלן אשפת קרטונים מורשה לאתר מורשה למחזור קרטונים בלבד. העסק ישמור למשך שנה לפחות את אישורי הפינוי של פסולת הקרטון.
  2. עסקים שאינם נכנסים למוגדר בסעיף 3.5.1 יפנו את פסולת הקרטון הנוצרת בעסק למיכל ייעודי קרוב שהוצב על ידי הרשות המקומית.
 1. איכות סביבה-רעש וזיהום אוויר
 1. בעל העסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים ) רעש בלתי סביר ( התש"ן- 1990 ועדכונן מעת לעת, כתוצאה מפעילות עסקו כגון: פעילות מערכות קירור, אוורור , מיזוג הפעלת מנועים, גנרטורים וכדומה.
 2. לא תותר השמעת מוזיקה / או הפעלת מערכות כריזה בבתי עסק באופן שתשמע בבתי המגורים הסמוכים בכל שעות היממה .
 3. עסק שחשוד כגורם רעש בלתי סביר יידרש להגיש דו"ח מדידת רעש שנערך עלי ידי בודק רעש מוסמך. במידה והמדידה תצביע על חריגה מערכי מפלס הרעש על פי התקנות, בעל העסק יידרש להתקין אמצעים להפחתת מפלס הרעש לערכים הנדרשים בתקנות האמורות .
 4. בעל העסק יגיש לרשות דו"ח מדידה המוכיח עמידה בערכי מפלס הרעש שבתקנות , לאחר יישום אמצעי הפחתת הרעש שהותקנו כנדרש בסעיף 4.3 .
 5. עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר כתוצאה מפעילות עסקו כאמור בחוק למניעת מפגעים התשכ"א- 1931 .
 6. יצירת ריח בלתי סביר תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים לרבות התקנת מתקנים להקטנת עוצמת הריח לפי העניין.
 1. הצבת שולחנות וכסאות .
  1. לא תותר הצבת שולחנות וכסאות מחוץ לכותלי העסק או תחומו המותר ע"פי תוכנית בניין עיר (תב"ע) אין להציב כיסאות בשטחים ציבוריים (שצ"ב) או במדרכות.

6. סגירות עונתיות

 1. סגירות עונתיות יתבצעו בכופף לתנאים ואישר הועד המקומית לתכנון ובנייה – וכפוף לחוק עזר רשותי מתאים .
 1. שעות פעילות העסק
  1. שעות פעילות העסק יהיו בהתאם להוראות חוק עזר רשותי מתאים, ובהתאם להוראות כל דין בעניין זה .
 1. הוצאת סחורה
  1. חל איסור מוחלט על הוצאת מוצרי מזון מכל סוג למעט פירות וירקות מחוץ לכותלי העסק .
  2. הוצאת סחורה אחרת מחוץ לכותלי העסק תותר בהתאם לסעיף 8.1 בשטחים פרטיים ובלבד שאין באמור כדי למנוע מעבר חופשי להולכי רגל עגלות ילדים, עגלות נכים .
  3. הסחורה תפונה/תועבר בסוף היום לתוך כותלי העסק הכל בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות.
 1. מכירת מזון מן החי
  1. עסק אשר יש בו עיסוק במזון מן החי ) לרבות אחסון, עיבוד, הכנה, הגשה, ומכירה(.

הגדרה : "מזון מן החי" – מזון מן החי הינו כל סוג של בשר בעלי ענף,

דגים טריים, קפואים , מצוננים, מעושנים, מיושנים, מבושלים, או

מעובדים, לרבות מוצרים המכילים מרכיבים שמקורם מן החי .

 1. כל עסק שיש בו עיסוק במזון מן החי יעמוד בהנחיות הרלבנטיות לעסקו מתוך הנחיות המופיעות במסמך " הנחיות הווטרינר הרשותי לניהול עסק לממכר מזון מן החי  "
 1. נגישות
  1. על בעל העסק הנדרש לכך על פי התוספת הראשונה או התוספת השנייה של חוק שוויון זכיות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח- 1988 חלה חובת ביצוע התאמות נגישות לעסקו.
  2. בעל העסק יגבש תכנית להנגשת בית העסק שלו אשר הוכנה על ידי מורשה לנגישות או מורשה לנגישות מבנים וסביבה – לפי העניין ויבצע את ההתאמות שנדרשו ע"י יועץ הנגישות שלו.
  3. בעל העסק יעביר לרשות המקומית אישור של מורשה נגישות המאשר את ביצוע הדרישות שתוכננו להנגשת בית העסק.
 1. מקומות למכירת אביזרי מין ואלכוהול
  1. לא תותר כל פעילות לעסקים מסוגים אלה בשטח המועצה המקומית.
 1. רישיונות לרוכלות
  1. בשנים האחרונות מסתמנת בארץ מגמה של צמצום רישיונות הרוכלות הקיימים ואי-מתן רישיונות רוכלות חדשים, וזאת בהתחשב באינטרסים הציבוריים המחייבים הגבלה זו. כגון: שמירה על חזות היישוב , שמירה על המרחב הציבורי לשימוש כלל הציבור ומניעת מפגעי רעש ולכלוך, שמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבנים של קבע וכו'.
  2. מדיניות המועצה המקומית בנושא מתן רישיונות רוכלות חדשים הינה עמידה מלאה בתנאים ובדרישות של המועצה שיפורטו בהמשך ובהתאם לעקרונות מדיניות הרשות .
  3. להלן "תנאי הסף" למתן רישיון רוכלות:
   1. מבקש הרישיון הינו תושב מ.מ. כפר קרע.
   2. מבקש הרישיון הינו בעל רכב ייעודי שאושר ע"י משרד הבריאות למטרת הרוכלות המבוקשת והמחזיק ברשותו רישיון נהיגה מתאים.
   3. לא תותר רוכלות נייחת )הצבת / הקמת בסטה או/ו סככה או/ו דוכן וכדומה עם תשתיות קבועות( מכל סוג שהוא , למעט במקרים שיפורטו בהמשך.
   4. מיקום / הצבת פעילות הרוכלות יאושר ע"י מנהל מחלקת רישוי עסקים של המועצה המקומית כפר קרע.
   5. הרישיון יונפק לתקופה הקבועה בצו רישוי עסקים או/ו לכל תקופה אחרת בהתאם לשיקול דעתו של מנהל מחלקת רישוי עסקים.
   6. הרישיון הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאדם אחר או ליורשיו של בעל הרישיון.
   7. שעות הפעילות של הרוכלות יהיו ע"פ הנחיות והוראות מנהל מחלקת רישוי עסקים.
   8. לא תותר כל פעילות של הכנת מזון (בישול, צלייה, אפייה, טיגון) בפעילות הרוכלות.
  4. להלן תהליך הטיפול בבקשות של הרוכלים לרישיון עסק:
   1. הרוכל יגיש בקשה מסודרת בכתב למנהל מחלקת רישוי עסקים בה יפרט את סוג פעילות הרוכלות המבוקשת, פירוט הציוד והכלים שבהם ישתמש, שעות הפעילות , מקום הפעילות המבוקש.
   2. הבקשה תיבדק ע"י מנהל מחלקת רישוי עסקים ותוצאות בדיקה זו יועברו לידיעת מגיש הבקשה.
   3. כל רוכל שיגיש בקשה יקבל לידיו את פרטי תנאי הסף לאישור בקשתו .
   4. הרוכל יאסוף את האשפה בסוף כל יום עבודה וישליך אותה למקום מתאים .
   5. הרוכל ישלם אגרת רישוי לפתיחת הבקשה בהתאם לקבוע בחוק.
  5. התנאים המחייבים בפעילות הרוכלים :
   1. הרוכל יעמוד בכל הדרישות של מנהל מחלקת רישוי עסקים .
   2. הרוכל יקפיד שפעילות הרוכלות לא תהווה מקור למטרדים סביבתיים שונים מכל סוג.

 

 1. סוגיות הנדסיות
  1. מבנה של עסק אשר נבנה ללא היתר בנייה או מבנה של עסק הפולש לשטח דרך/כביש/שטח ציבורי לא יקבל רישיון עסק ותופעל לגביו מדיניות האכיפה הרשותית.
  2. מתן רישיון עסק לעסקים שאינם עומדים בדיני התכנון והבנייה ייעשה בהתאם למפורט בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים, סעיף 8 .א 1 . רישיון עסק במקרה זה יהיה כפוף לאישור יציבות המבנה ממהנדס קונסטרוקציה. בכל מקרה, מתן רישיון במקרה זה יהיה עפ"י החלטת מהנדס הרשות.רישיון זה לא יהווה חסינות מפני הליכים עתידיים לפי חוק התכנון והבניה . ברישיון העסק יודגש כי הרישיון אינו מהווה היתר לפי חוק תכנון ובניה .
  3. בכל מקרה , יבחנו האפשרויות / השיקולים הבאים :
   1. הרשות תפעל לקיום מטרות החוק בהתאם למצב הקיים וכורח המציאות הקיימת ביישוב. דהיינו, תינתן התייחסות לבנייה ישנה, לתכנית מתאר ותכנונים בירוקרטיים שאין לתושב שליטה עליהם וכו' .
   2. תינתן אפשרות של רגולציה תוך 3 שנים .
   3. בכל מקרה תיבדק סוגיית העניין של הציבור לבקשה הספציפית.
   4. בכל מקרה, בעל העסק יופנה להתייעצות ראשונית וחוות דעת מקדמית מטעם מחלקת ההנדסה של המועצה.

 

פרק ו - מדיניות המועצה המקומית כפר קרע לגבי קבוצות העסקים

 

קבוצת רישוי מס' 1: בריאות , רוקחות ,קוסמטיקה

פעילות של עסקים בקבוצה זו תותר בהתאם לתב"ע הרלוונטית ובהתאם לתכליות מספרות ומכוני יופי.  

בהתאם לעקרון זה המדיניות של המועצה לאשר עסקים בקבוצה זו הפועלים

באזור מגורים תהייה אך ורק במקרים בהם פעילות זו לא יהיה בה סיכוי

לגרום להפרה בוטה של מטרות חוק רישוי עסקים . בכל מקרה, כל עסק יידון

לגופו .קביעת מידת ההפרה תעשה ע"י הגורמים המקצועיים במועצה )מנהל

מחלקת רישוי עסקים(.

 

קבוצת רישוי מס' 2: דלק ואנרגיה

ע"פ תוכנית המתאר אין להקים עסקים מקבוצה זו בתחום איזור המגורים לכן המדיניות של המועצה הינה לא לאשר עסקים מקבוצה זו בתוך אזורי מגורים .

עסקים קיימים שיש ברשותם רישיון עסק תקף יבוקרו אחת לשנה לפחות, על מנת לבדוק המשך עמידתם המלאה בתנאי הרישיון. בכל מקרה, חידוש רישיונם ייעשה כל עוד הם עומדים בתנאי הרישיון .

עסקים קיימים או/ו חדשים מקבוצה זו שאין ברשותם רישיון עסק תקף תופעל כלפיהם "מדיניות האכיפה" הרשותית המחמירה בשל רמת המסוכנות שבעסקים אלה.

 

קבוצת רישוי מס' 3: חקלאות , בעלי חיים

ככלל, עסקים בקבוצה זו יאושרו במקומות / שטחים המותרים לכך מבחינה הנדסית בהתאם לתב"ע הקיימת ולהיתרי הבניה הקיימים, בהתאם לסוג העסק.

עסקים בהם מוכרים חיות שהן חיות מחמד מותרים באזורי מגורים כאשר הם עומדים בכל מטרות החוק .

גידול בעלי חיים בחצר בית מגורים הינה באחריות הווטרינר העירוני במסגרת הקבועה בחוק גידול בעלי חיים.

למרות האמור לעיל, אם הגידול גורם למטרד לשכנים ו/או לסביבה  המועצה תפעל לסלקו. רפתות , דירים ואורוות סוסים שמוגדרים כעסקים טעוני רישוי הממוקמים בתוך אזורי מגורים אסורים בהחלט . פעילותם תיאכף בהתאם ל"מדיניות האכיפה " של המועצה.

 

קבוצת רישוי מס' 4 : עסקי מזון

ככלל, העסקים הקיימים בקבוצה זו הינם בעלי חשיבות ורגישות לבריאות הציבור. הבקרה והאכיפה עליהם תהיה רבה יותר ואינטנסיבית.

עסקים אשר במהותם הינם מפעלים ליצור מזון יותרו רק באזורי התעשייה, למעט מאפיות וקונדיטוריות שכונתיות. עסקים אלה יידרשו לעמוד בכל הדרישות של גורמי הרישוי השונים הרלוונטיים לסוג העסק.

 

 

קבוצת רישוי מס' 5 : מים ופסולת

ככלל, עסקים בקבוצה זו הינם עסקים יש בהם פוטנציאל לקיומם של מטרדי ריח לסביבה וסכנת זיהום לקרקע. לכן לא תותר הקמתם באזורי מגורים. פעילותם תותר אך ורק באזור המאושר לכך ע"פ התב"ע

 

קבוצת רישוי מס' 6 : מסחר ושונות

עסקים בקבוצה זו תותר פעילותם בהתאם לתב"ע הקיימת כולל באזורי

מגורים . לעסקי רוכלות קיימת התייחסות נפרדת בהמשך .

קבוצת רישוי מס' 7 : עינוג ציבורי , נופש וספורט

חלק מהעסקים בקבוצה זה בעלי פוטנציאל לקיומם של מטרדי רעש לסביבה ,לכן עסקים כאלה לא יותרו באזורי מגורים .פעילותם תותר רק באזורים המאושרים ע"פ התב"ע .

 

קבוצת רישוי מס' 8 : רכב ותעבורה

פעילותם של עסקים מקבוצה זו תבחן בהתאם לתב"ע הקיימת במקום פעילותם.

בכל מקרה, פעילותם על עסקים מקבוצה זו תחייב שמירה על שעות פתיחה וסגירה של העסקים ע"פ חוקי העזר של המועצה , עסקים מקבוצה זו שפעילותם מהווה מקור למטרדים סביבתיים שונים תפעל המועצה להפסקתם של המטרדים עד כדי סגירת העסק.

 

קבוצת רישוי מס' 10 : תעשיה , מלאכה, כימיה ומחצבים

לא תותר פתיחתם ופעילותם של מפעלי תעשיה באזורי מגורים . מפעלים אלה יידרשו לעמוד בכל התנאים של גורמי הרישוי השונים.

 

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות מקצועיות בתחום איכות הסביבה

מדיניות תכנונית של המועצה

1.1

בית מרקחת 

 

 

בעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי חוק.
יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שלוש שנים ולהציגם על פי דרישה.

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
 

1.2 א

ייצור תמרוקים

 

 

 

מותר באזור מיוחד לפי התייעצות עם רשות הרישוי

1.2 ב

תמרוקים - אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.

 

 

האחסון יבוצע בכלי קיבול סגורים בלבד ובאופן שתימנע יצירת ריח חזק ובלתי סביר.

 

 

 

 

 

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
 

 

 

 

 

1.3 א

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
 

1.3 ב

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

 

האחסון יבוצע בכלי קיבול סגורים בלבד ובאופן שתימנע יצירת ריח חזק ובלתי סביר.

-פעילות העסק תבוצע על משטחי תפעול אטומים ומנוקזים לבור עיוור ובאופן שאינו מאפשר ניקוז למערכת הביוב או הניקוז הציבורית.

שפך תכשירים ותכשירים  שפג תוקפם יפונו לאתר מאושר על פי חוק. אישורי קליטה באתר ישמרו למשך 3 שנים ויוצגו בפני המועצה והיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד על פי דרישתם.
 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
 

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
 

 

 

 

 

1.3 ג

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי מכירתם או חלוקתם

פסולת רפואית תפונה לאתר מורשה על פי כל דין לקליטתה.

 

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
 

 

 

 

1.3 ד

הרכבת ציוד רפואי

 

 

אם רכיבי הציוד כוללים מקורות קרינה בעל העסק יחזיק היתר קרינה בר תוקף של המשרד להגנת הסביבה בהתאם לתקנות הרוקחים.
-במידה ובעסק נמצאים חומרי חיטוי או חומרים מסוכנים אחרים:

החומרים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
-החומרים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים. בעסק יהיה נוהל חירום  הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדים וגופי חירום והצלה. העסק  יחזיק בחומרי ספיגה לאירוע שפך, אשר יפונו לאחר שימוש לאתר מאושר על פי כל דין.

בעל העסק יחזיק בהיתר רעלים, במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
 

 

1.4 א

טיפול יופי וקוסמטיקה פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

העסק לא יגרום ריח חזק או בלתי סביר. במידה וייגרם ריח כאמור יידרש העסק להתקין מערכות להפחתת או מניעת הריח על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד.

מכון שיזוף יעמוד בכל האמור בכל האמור ב תקנות רישוי עסקים (אזהרת בריאות במכון שיזוף), התשע“ד-2014.


מותר בכל  מקום בו מותר מסחר.

במבנה מגורים בכפוף לקבלת שימוש חורג.

חל איסור על הקמת מכון שיזוף במבנה מגורים.

 

 

 

1.4 ב

מספרה
 

 

מותר בכל  האזורים. – במבנה מגורים בכפוף לקבלת שימוש חורג.

1.4 ג

כתובות קעקע - מקום לעשייתן

 

 

 

מותר בכל  מקום בו מותר מסחר, במבנה מגורים בכפוף לקבלת שימוש חורג.

1.4 ו 

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

 

 

 

 

 

 

 

מותר בכל  מקום בו מותר מסחר, במבנה מגורים בכפוף לקבלת שימוש חורג.

1.5 א

מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6.

 

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור ב- תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך 3 שנים ויציגם בפני המועצה והיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד על פי דרישתם .

במידה ובעסק הותקנו  וונטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים. בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מהוונטות על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד.

בהתאם לדרישת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד, יבצע העסק בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה.

צוות המעבדה יעבור ריענון והדרכה שנתית בנוגע לאחזקת חומ"ס וטיפול באירועי חומ"ס.

במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.

 במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.

רצפת  מעבדה תהיה אטומה בפני חומרים המאוחסנים בה ותנוקז לבור עיוור ממנה יפונה שפך חומ"ס לאתר מאושר על פי כל דין.

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

באזור מלאכה זעירה ותעשייה.

1.5 ב

מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

 

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור ב- תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך 3 שנים ויציגם בפני המועצה והיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד על פי דרישתם .

במידה ובעסק הותקנו  וונטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים. בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מהוונטות על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד.

בהתאם לדרישת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד, יבצע העסק בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה.

צוות המעבדה יעבור ריענון והדרכה שנתית בנוגע לאחזקת חומ"ס וטיפול באירועי חומ"ס.

במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.

 במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.

רצפת  מעבדה תהיה אטומה בפני חומרים המאוחסנים בה ותנוקז לבור עיוור ממנה יפונה שפך חומ"ס לאתר מאושר על פי כל דין.

בעל העסק יאסוף פסולת דגימות  ושאריות של בעלי חיים  בשקית ניילון עבה כפולה  וישמור את הפסולת בקירור בעסק , עד לפינויה לאתר מורשה.


 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

ובמתחם חממות לחקלאות
 

1.6

מעבדה רפואית - מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור ב- תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך 3 שנים ויציגם בפני המועצה והיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד על פי דרישתם .

במידה ובעסק הותקנו  וונטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים. בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מהוונטות על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד.

בהתאם לדרישת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד, יבצע העסק בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה.

צוות המעבדה יעבור ריענון והדרכה שנתית בנוגע לאחזקת חומ"ס וטיפול באירועי חומ"ס.

במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.

 במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.

רצפת  מעבדה תהיה אטומה בפני חומרים המאוחסנים בה ותנוקז לבור עיוור ממנה יפונה שפך חומ"ס לאתר מאושר על פי כל דין.

פסולת רפואית תפונה לאתר ייעודי לקליטה ולטיפול בפסולת רפאית מאושר לפי כל דין.

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

ובמתחם חממות לחקלאות
 

1.7

מעבדת שיניים

 

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים .

כל פסולת המוגדרת כפסולת חומרים מסוכנים לרבות פסולת המכילה כספית תפונה על פי כל דין.  בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של פסולת המכילה כספית מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך 3 שנים ויציגם בפני המועצה והיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד על פי דרישתם .

אין הגבלה

2.1 א

גז  מילוי מכלים ומכליות

 

 

מילוי מיכלים יתבצע רק על ידי  אדם שהוא בעל רישיון לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989.

.

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע, למעט שימוש עצמי בעסק הנמצא באזורי תעשייה.

 

 

2.1 ב

גז  אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז
 

עסק שבו נמצאים  מעל 8 טון גז, נדרש בהיתר רעלים.
 

מותר בתחום המועצה המקומית כפר קרע, למעט שימוש עצמי בעסק הנמצא באזורי תעשייה.

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
 

 

2.1 ג

גז  מכירתו, חלוקתו

 

 

בעל העסק יהיה  בעל רישיון לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989.

אחסון גלילי גז יהיה בנכס הבנוי מחומרים לא בעירים, יבש מוצל ומאוורר היטב. במידה ויש מערכות תאורה או חשמל  הן תהיינה מוגנות פיצוץ אחסון גלילים יהיה כאשר הם במצב עמידה כששסתומיהם כלפי מעלה והם מקובעים אל תשתית יציבה.

תהיה הפרדה בין גלילים ריקים למלאים כאשר כל קבוצה (של גלילים ריקים או של גלילים מלאים) תשולט בהתאם.

אחסון גלילי גז שאינם בשימוש יעשה כאשר הם מוגנים ע"י כיפה.

בעל העסק יחזיק בהיתר רעלים באם נדרש לכך על פי כל דין.

במקרה  של דליפת גז מתמשכת, ידווח בעל העסק על כך למוקד סביבה ויפעל מיידית להפסקת הדליפה.

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית יותקנו בעסק גלאים, לאיתור והתרעה בפני דליפת גפ"מ, במספר ובמיקום כפי שתורה היחידה.
 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ד

גז  שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

 

חניית כלי רכב בתום יום העבודה או למשך זמן ארוך תתבצע רק במקום שיאושר על ידי המועצה המקומית.

החניה תבוצע רק כאשר הרכבים וצנרת הגז ריקים ומנושפים.

בהתאם לאמור בתמ"א ייעודית.

2.1 ה

תיקון מכלי גז 
 

 

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
 

 

2.1 ו

חניון למכליות גז 
 

 

 

חניית כלי רכב בתום יום העבודה או למשך זמן ארוך תתבצע רק במקום שיאושר על ידי המועצה המקומית.

החניה תבוצע רק כאשר הרכבים וצנרת הגז ריקים ומנושפים.

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
ובאישור משטרת ישראל בלבד.

 

2.1 ז

תחנת תדלוק בגז

 

 

במידה ועסק מחזיק בחומרים מסוכנים, בכמות  מעל הקבוע בנספח ב' של חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה "מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים", ייתכן ובעל עסק יידרש לבצע סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם מסקנות הסקר לאחר שנבדק  על ידי המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית.

 

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית תמ"א – 18/4 , בהתייחס לסוג התחנה .

 

2.2 א

תחנת דלק ותדלוק

 

 

 

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית

תמ"א – 18/4 , בהתייחס לסוג התחנה.
 

2.2 ב

בית זיקוק

 

 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע

2.2 ג

שינוע דלק לסוגיו בצנרת

 

 

בהתאם לאמור בתמ"א ייעודית.

2.2 ד

דלק לסוגיו אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

 

מותר רק לשימושי הפעלה שוטפת של עסק.

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
מותר לשימוש בעסק בלבד ולא לצורך מכירה.

 

2.2 ה

מסופי דלק
 

 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

2.2 ז

חניון למכליות דלק
 

 

 

חניית כלי רכב בתום יום העבודה או למשך זמן ארוך תתבצע רק במקום שיאושר על ידי המועצה המקומית.

החניה תבוצע רק כאשר הרכבים לרבות הצנרת ריקים לגמרי מדלק וכל הברזים סגורים ונעולים.
 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
או בחניון פרטי מגודר ולפי אישור משטרת ישראל.

 

2.2 ח

שינוע דלק לסוגיו במכליות

 

חניית כלי רכב בתום יום העבודה או למשך זמן ארוך תתבצע רק במקום שיאושר על ידי המועצה המקומית.

החניה תבוצע רק כאשר הרכבים לרבות הצנרת ריקים לגמרי מדלק וכל הברזים סגורים ונעולים.
 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
 

 

2.3

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון
 

 

 

פחם אבן - אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

פחם עץ –
הכנה ועיבוד אסורים בתחום המועצה המקומית כפר קרע.
מותרת רק אחסנה של פחם עץ  בשקים סגורים לצורך שימוש במנגלים.

 

2.4

תחנת כוח
 

 

 

מותר רק בהתאם לתב"ע ייעודית.

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע

3.2 א

בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 

בעל עסק  לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר ויעמוד בכל האמור בסעיף  1.2 בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

מותר בכל השטחים החקלאיים

בכפוף להמצאת אישורים ממשרד החקלאות ומהוועדה לתכנון ובנייה
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
 

 

3.2ב

בעלי חיים, לרבות ימיים, הצגתם, לרבות לשם מכירה.

 

בעל עסק  לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר ויעמוד בכל האמור בסעיף  1.2 בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

חנות למכירת בעלי חיים – בכל מקום בו מותר מסחר.

הצגת בעלי חיים – על פי אישור פרטני של מהנדסת המועצה.

3.2 ו

מספרה לבעלי חיים

 

 

 

מותר בכל  האזורים.

במבנה מגורים בכפוף לקבלת שימוש חורג.

 

3.2 ח

עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם


 


 

מותר בכל השטחים החקלאיים

בכפוף להמצאת אישורים ממשרד החקלאות ומהוועדה לתכנון ובנייה
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

3.3 ב

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים

 

 

 

הדברה חקלאית בכלי טיס - אסורה בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

 הדברה חקלאית בכלים אחרים.

3.4 א

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  ייצורם, אריזתם, אחסונם

 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

 

3.4 ג

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  - מכירתם

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

3.5 א

מזון לבעלי חיים  ייצורו, עיבודו
 

בעל עסק  לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר ויעמוד בכל האמור בסעיף  1.2 בפרק "דרישות כלליות מעסקים".


 

אסור בתחומי מועצה מקומית כפר קרע.

3.5 ב

מזון לבעלי חיים  אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

 

 

 • אחסון בסילוסים יכלול מערך לטיפול בפליטות לאוויר אשר יאושר על ידי יחידה סביבתית ערד.
 • בעסק יהיה נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות אלו בהתאם להנחיות היצרן.
 • בעל העסק יתחזק מערכות אלו בהתאם לנוהל באופן שישמור על תקינותן. מסננים שיצאו משימוש יסולקו לאתר מאושר על פי כל דין.
 • פעולות הדברה יבוצעו ע"י מדביר מוסמך. במידה ויבוצעו ע"י בעל העסק  יבוצעו בתכשירי הדברה רשומים המאושרים לשימוש הציבור. העתק רישום פעולות הדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק לפחות שנתיים ויוצגו בפני פקחי המועצה/יחידה סביבתית ערד, בהתאם לדרישתם.
 • אחסון של חומרים פולטי ריח יהיה במערכות מבוקרות ומטופלות למניעת פיזור ריחות לסביבה.
 • שינוע מזון בע"ח יבוצע באריזות או מכלים סגורים בלבד באופן שימנע מפגעי ריח ופיזור לסביבה.
   

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

3.6 א

פסדים איסופם, מכירתם
 

 

חניית כלי רכב בתום יום העבודה או למשך זמן ארוך תתבצע רק במקום שיאושר על ידי המועצה המקומית כאשר רכבים אלו ריקים מפסדים.

.

הובלה תתבצע ברכבים סגורים ואטומים באופן שלא ייגרמו מטרדי ריח ובאופן שלא תתאפשר נגירת תשטיפים או נפילת פסדים ו/או חלקיהם מהרכב.

 

3.6 ב

פסדים עיבודם

 

 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

 

3.6 ג

פסדים מכירתם 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

 

3.7 א

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות ייצורם

 

 

במידה ועסק מחזיק בחומרים מסוכנים, בכמות  מעל הקבוע בנספח ב' של חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה "מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים", ייתכן ובעל עסק יידרש לבצע סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם מסקנות הסקר לאחר שנבדק  על ידי המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית.
מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

3.7 ב

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות אחסונם

 

פסולת רפואית תפונה לאתר מורשה על פי כל דין לקליטתה.

 

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

4.1 א

ביצים -ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

 

 

 • העסק לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961  וכהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו.
 • על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ייתכן ובעל עסק יידרש להתקין ולהפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר . תכנית המערכת תובא לאישור היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי  טרם התקנתה. בעל עסק שנדרש להתקין מערכת כאמור יתחזק את המערכת באופן שיבטיח פעילותה התקינה בהתאם להוראות היצרן .

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

4.1 ג

מדגרה

 

 

 

 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

 

4.1 ד

הובלת ביצים למיון
 

 

 

חניית כלי רכב בתום יום העבודה או למשך זמן ארוך תתבצע רק במקום שיאושר על ידי המועצה המקומית.

הובלה תתבצע ברכבים סגורים באופן שלא ייגרמו מטרדי ריח ובאופן שלא תתאפשר נגירת שאריות ביצים שבורות מהרכב.


 

 

4.2 א

מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

 

בעל עסק, יתקין,לפי דרישת היחידה הסביבתית או המועצה , לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
גודלו ונפחו של מפריד שומן ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
העתקי אישורי פינוי וקליטה יישלחו למועצה, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו  בפני היחידה הסביבתית ערד לפי דרישתם.
בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.

שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בשטח העסק בתוך מאצרה ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה לאיכות הסביבה. אישורי פינוי יישלחו למועצה ויישמרו בעסק למשך שלוש שנים.
בעל העסק לא יציב רמקולים, מחוץ למבנה העסק או בחזיתות מבנה העסק, באופן שגורם מטרד וללא היתר. הרמקולים בתוך מבנה העסק יהיו מכוונים אל תוך חלל העסק  בלבד.
במסעדה הנמצאת בבית מלון – זרם ממדיח הכלים יחובר לצינור הביוב המרכזי, בקטע שאחרי מפריד השומן.
עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת המועצה, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל ". תכנית המערכת תוצג בפני היחידה הסביבתית  טרם התקנתה. (לדאוג שיהיה עותק של המסמך באתר האינטרנט של המועצה)

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בסעיף 4  בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

מותר בכל מקום למעט מבנה מגורים.

 העסק לא  יוקם במרחק קטן  מהמרחק שנקבע בסקר בדיקת מרחקי הפרדה, על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה, שבוצע על ידי מפעל  הנמצא בקרבתו.

 

4.2 ב

בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

 

בעל עסק, יתקין,נגב מזרחי, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
גודלו ונפחו של מפריד שומן ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
העתקי אישורי פינוי וקליטה יישלחו למועצה, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו  בפני היחידה הסביבתית ערד לפי דרישתם.
בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.

שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בשטח העסק בתוך מאצרה ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה לאיכות הסביבה. אישורי פינוי יישלחו למועצה ויישמרו בעסק למשך שלוש שנים.
בעל העסק לא יציב רמקולים, מחוץ למבנה העסק או בחזיתות מבנה העסק, באופן שגורם מטרד וללא היתר. הרמקולים בתוך מבנה העסק יהיו מכוונים אל תוך חלל העסק  בלבד.
במסעדה הנמצאת בבית מלון – זרם ממדיח הכלים יחובר לצינור הביוב המרכזי, בקטע שאחרי מפריד השומן.
עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת המועצה, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל ". תכנית המערכת תוצג בפני היחידה הסביבתית  טרם התקנתה. (לדאוג שיהיה עותק של המסמך באתר האינטרנט של המועצה)

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בסעיף 4  בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

מותר בכל מקום למעט מבנה מגורים.

 העסק לא  יוקם במרחק קטן  מהמרחק שנקבע בסקר בדיקת מרחקי הפרדה, על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה, שבוצע על ידי מפעל  הנמצא בקרבתו.

 

 

 

 

 

4.2 ג

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה


 

בעל עסק, יתקין, לפי דרישת היחידה הסביבתית או המועצה המקומית לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
גודלו ונפחו של מפריד שומן ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
העתקי אישורי פינוי וקליטה יישלחו למועצה, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו  בפני היחידה הסביבתית ערד לפי דרישתם.
בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.

שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בשטח העסק בתוך מאצרה ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה לאיכות הסביבה. אישורי פינוי יישלחו למועצה ויישמרו בעסק למשך שלוש שנים.
בעל העסק לא יציב רמקולים, מחוץ למבנה העסק או בחזיתות מבנה העסק, באופן שגורם מטרד וללא היתר. הרמקולים בתוך מבנה העסק יהיו מכוונים אל תוך חלל העסק  בלבד.
במסעדה הנמצאת בבית מלון – זרם ממדיח הכלים יחובר לצינור הביוב המרכזי, בקטע שאחרי מפריד השומן.
עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת המועצה, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל ". תכנית המערכת תוצג בפני היחידה הסביבתית  טרם התקנתה. (לדאוג שיהיה עותק של המסמך באתר האינטרנט של המועצה)

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

מותר בכל מקום למעט מבנה מגורים.

4.3 א

בית קירור לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם
 

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

4.3 ב

בית קירור למזון אחר ומרכיביו
 

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

4.4 ב

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם, טיפול בבשר גולמי ואריזתו -ביכולת ייצור  העולה על 5 טונות ליום
 

 

בעל עסק  לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר ויעמוד בכל האמור בסעיף 2.1 בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות
 

4.4 ז

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם, טיפול בבשר גולמי ואריזתו - ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

בעל עסק  לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר ויעמוד בכל האמור בסעיף 2.1 בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

4.5 ב

הובלת חלב גולמי

 

חניית כלי רכב בתום יום העבודה או למשך זמן ארוך תתבצע רק במקום שיאושר על ידי המועצה המקומית.

חניית רכבים להובלת חלב, אחרי שעות הפעילות או לפרק זמן ארוך, תותר רק באם הרכב ריק לגמרי מחלב ועבר שטיפה.

 

 

4.6 א

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

בעל עסק  לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר ויעמוד בכל האמור בסעיף 2.1 בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

4.6 ג

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם אחסונו

 

כל פעילות העסק (קבוע או זמני) לרבות פריקה וטעינה  יתבצעו בשטח העסק בלבד .

אחסון בסילוסים (למשל קמח) יכלול מערך לטיפול בפליטות לאוויר אשר יאושר ע"י היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי .

בעסק יהיה נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות אלו בהתאם להנחיות היצרן.

בעל העסק יתחזק מערכות אלו בהתאם לנוהל, באופן שישמור על תקינותן. מסננים שיצאו משימוש יסולקו לאתר מאושר על פי כל דין.

פעולות הדברה יבוצעו ע"י מדביר מוסמך. במידה ופעולות ההדברה יבוצעו ע"י בעל העסק,  הן תבוצענה בתכשירי הדברה רשומים המאושרים לשימוש הציבור. העתק רישום פעולות הדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק שלוש שנים ויוצגו בפני המועצה/יחידה סביבתית בהתאם לדרישתם.

בעל עסק  לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר ויעמוד בכל האמור בסעיף 2.1 בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" . 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 ד

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם הובלתו, הפצתו או חלוקתו

 

 

חניית כלי רכב בתום יום העבודה או למשך זמן ארוך תתבצע רק במקום שיאושר על ידי המועצה המקומית.

חניית רכבים, המובילים מזון העלול לגרום לריח חזק או בלתי סביר, תותר רק באם הרכב ריק לגמרי מסחורה ועבר שטיפה, למעט באם הסחורה נמצאת באריזות סגורות.

 

 

4.6 ה

הסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972

 

בעל עסק, יתקין, אלא אם כן קבל לכך פטור מהיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
גודלו ונפחו של מפריד שומן ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
העתקי אישורי פינוי וקליטה יישלחו למועצה, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו  בפני היחידה הסביבתית ערד לפי דרישתם.
בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.

שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בשטח העסק בתוך מאצרה ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה לאיכות הסביבה. אישורי פינוי יישלחו למועצה ויישמרו בעסק למשך שלוש שנים.
בעל העסק לא יציב רמקולים, מחוץ למבנה העסק או בחזיתות מבנה העסק, באופן שגורם מטרד וללא היתר. הרמקולים בתוך מבנה העסק יהיו מכוונים אל תוך חלל העסק  בלבד.
במסעדה הנמצאת בבית מלון – זרם ממדיח הכלים יחובר לצינור הביוב המרכזי, בקטע שאחרי מפריד השומן.
עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת המועצה, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל ". תכנית המערכת תוצג בפני היחידה הסביבתית  טרם התקנתה
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .
 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

 העסק לא  יוקם במרחק קטן  מהמרחק שנקבע בסקר בדיקת מרחקי הפרדה, על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה, שבוצע על ידי מפעל  הנמצא בקרבתו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 ו

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום;

ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום

 

בעל עסק  לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר ויעמוד בכל האמור בסעיף 2.1 בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות


 

4.7 א

קיוסק

 


 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר.

 

4.7 ב

מרכול - מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון;


 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר.

4.7 ג

אטליז - מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

 

 

 • אריזות ריקות של בשר ודגים יישמרו בתוך מבנה העסק עד לפינוי של המועצה.
 • בעל עסק  לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר ויעמוד בכל האמור בסעיף 2.1 בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
 • חל איסור מוחלט על הוצאת מי שטיפות אל מחוץ לעסק בעל העסק יתקין אמצעים לניקוז מי שטיפות לרבות תשטיפים ממשטחי העסק אל מערכת הביוב הכוללים סל לאיסוף מוצקים טרם כניסתם למערכת הביוב.
 • בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר.

4.7 ד

מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 

המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
העתקי אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו  בפני המועצה ו/או היחידה הסביבתית על פי דרישתם.
בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.

 • חל איסור מוחלט על הוצאת מי שטיפות אל מחוץ לעסק בעל העסק יתקין אמצעים לניקוז מי שטיפות לרבות תשטיפים ממשטחי העסק אל מערכת הביוב הכוללים סל לאיסוף מוצקים טרם כניסתם למערכת הביוב.

זרם ממדיח הכלים יחובר לצינור הביוב המרכזי, בקטע שאחרי מפריד השומן.
שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בתוך העסק ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה הסביבתית. אישורי פינוי יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו  בפני המועצה ו/או היחידה הסביבתית לפי דרישתם.
עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת המועצה/היחידה הסביבתית, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל " כנוסחו מעת לעת

תכנית המערכת תובא לאישור היחידה הסביבתית  טרם התקנתה.
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בסעיף 4 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .
 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר.

4.8

משקאות משכרים - עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

 

 

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
פסולת זכוכית תועבר לפח סגול שיוצב על ידי המועצה.

העסק לא  יוקם במרחק קטן  מהמרחק שנקבע בסקר בדיקת מרחקי הפרדה, על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה, שבוצע על ידי מפעל  הנמצא בקרבתו.

אסור באזור המועצה המקומית כפר קרע

 

 

 

 

5.1 א

תחנת מעבר ומיון

 

 

רק על פי תב"ע ייעודית.

5.1 ב

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים איסופה, הובלתה
 

חניית כלי רכב בתום יום העבודה או למשך זמן ארוך תתבצע רק במקום שיאושר על ידי המועצה המקומית. תותר חנייה אך ורק של רכבים ריקים שעברו שטיפה במקום מאושר על פי חוק וברזי הניקוז שלהם סגורים.
 

 

5.1 ג

טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

 

 

רק על פי תב"ע ייעודית.

5.1 ד

אתר לסילוק פסולת יבשה

 

 

רק על פי תב"ע ייעודית.

5.1 ה

אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים 

 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

 

5.2 א

מתקן התפלת מים

 

 

לא רלוונטי

5.2 ב

מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם

 

 

5.3 א

שפכים וקולחין עיבודם, טיהורם, אחסונם

 

רק על פי תב"ע ייעודית.

5.3 ג

שפכים וקולחין הובלתם במכליות

 

חניית כלי רכב בתום יום העבודה או למשך זמן ארוך תתבצע רק במקום שיאושר על ידי המועצה המקומית. תותר חנייה אך ורק של רכבים ריקים שעברו שטיפה במקום מאושר על פי חוק וברזי הניקוז שלהם סגורים.
 

 

6.1

אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה,
 

תנאים יינתנו בהתאם לפריט הספציפי.

 

6.2

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

 

תנאים יינתנו בהתאם לפריט הספציפי.

 

6.4

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים
 

בעל העסק יתקין עמדת דיגום שפכים במוצא המכבסה לפני התחברות לקו הביוב הכללי.

במקרה של חריגה מערכי  הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , יבצע בעל העסק שינויים בהרכב חומרי הכביסה, על פי הנחיות היחידה הסביבתית, כך שלא יחרוג מערכי הפליטה האמורים.

מכבסה ניקוי יבש – בכל מקום בו מותר מסחר.

 

6.5

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם -  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

במידה ועסק מחזיק בחומרים מסוכנים, בכמות  מעל הקבוע בנספח ב' של חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה "מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים", ייתכן ובעל עסק יידרש לבצע סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם מסקנות הסקר לאחר שנבדק  על ידי המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית.

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

6.7

פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים  - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר

 

בעל העסק יישם הנחיות טיפול במזיקים לרבות ניטור והדברה שיטתיים ויפעל לסילוק כל מזיק הנמצא בשטחו לרבות טיפול בנמלת האש לפי הוראות המשרד להגנת הסביבה המופיעות במסמך "הנחיות להדברת נמלת האש הקטנה בעזרת תכשירי הדברה אפריל 2018.

העסק לא  יוקם במרחק קטן  מהמרחק שנקבע בסקר בדיקת מרחקי הפרדה, על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה, שבוצע על ידי מפעל  הנמצא בקרבתו.
 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

6.8 א

ניהול קניון

 

 

בעל עסק, יתקין, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק.

זאת בנוסף וללא קשר למפרידים הקיימים במוצא כל עסק שבתוך הקניון – במידה ונדרש לכך בתנאי הרישיון שלו).
המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף המופיעים ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
העתקי אישורי פינוי וקליטה יישלחו למועצה, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו  בפני היחידה הסביבתית ערד לפי דרישתם.
בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.
בעל העסק ירכוש ויפעיל דחסן קרטון.

קניון חדש שנבנה לאחר פרסום מפרט זה ירכוש ויפעיל מכבש לפסולת מעורבת שיוצב בחדר אשפה ייעודי מקורה וממוזג.
 מותר בכל מקום בו מותר מסחר
יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 א

רוכלות מזון

 

 

בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

 

6.9 ב

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו 

 

בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

6.9 ג

רוכלות אחרת

 

בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

 

6.12

עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
 

 

אסור להפעלה במועצה המקומית כפר קרע .

7.1 א

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

 

 

על פי דרישת היחידה הסביבתית, במקרים בהם יש תלונות על מטרדי רעש, יבצע העסק סקר רעש ויפעל על פי המלצותיו כפי שיאושרו ע"י נציג היחידה הסביבתית.

שפכים שמקורם במדיחי כלים יופנו ישירות לביוב העירוני ללא מעבר דרך מפריד שמנים.

פתחי אוורור של חדרים בהם יאוחסנו חומרי מסוכנים יופנו לאזורים בהם אין שהייה קבועה של אנשים.

 

רק על פי תב"ע ייעודית.

7.1 ב

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

 

רק על פי תב"ע ייעודית.

7.1 ג

בית אבות -
 

 

 

7.1 ה

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

 

 

אסור להפעלה במועצה המקומית כפר קרע .

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

 

בעל עסק  לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר ויעמוד בכל האמור בסעיף  1.2 בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

פינת חי אסורה באזור מגורים ובמבנה מגורים.

7.4 א

בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

בעל עסק של בריכה לא יציב רמקולים להשמעת מוזיקה, באופן שייגרם מטרד רעש בשטח שמחוץ לבריכה וללא היתר.

כללי:

בעל עסק יחזיק בהיתר רעלים בר תוקף וימלא אחר כל תנאיו.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור ב- תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך 3 שנים ויציגם בפני המועצה והיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד על פי דרישתם .

צוות העסק האמור לטפל באירוע אפשרי,  יעבור ריענון והדרכה שנתית בנוגע לאחזקת חומ"ס וטיפול באירועי חומ"ס.

בעסק  יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי העסק וגופי חירום והצלה.

 בעסק יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.

פתחי אוורור של המבנים בהם מאוחסן חומ"ס לא יופנו למקומות בהם יש התקהלות ציבורית.
 

על פי אישור פרטני של מהנדסת המועצה.

יש לעקוב אחר תוכניות תב"ע חדשות

7.4 ב

פארק מים, מגלשות מים

 

 

בעל עסק של בריכה לא יציב רמקולים להשמעת מוזיקה, באופן שייגרם מטרד רעש בשטח שמחוץ לבריכה וללא היתר.

כללי:

בעל עסק יחזיק בהיתר רעלים בר תוקף וימלא אחר כל תנאיו.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור ב- תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך 3 שנים ויציגם בפני המועצה והיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד על פי דרישתם .

צוות העסק האמור לטפל באירוע אפשרי,  יעבור ריענון והדרכה שנתית בנוגע לאחזקת חומ"ס וטיפול באירועי חומ"ס.

בעסק  יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי העסק וגופי חירום והצלה.

 בעסק יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.

פתחי אוורור של המבנים בהם מאוחסן חומ"ס לא יופנו למקומות בהם יש התקהלות ציבורית.
 

 

7.4 ג

בריכת זרמים (ג'קוזי)


 

 

 

בעל עסק יחזיק בהיתר רעלים בר תוקף וימלא אחר כל תנאיו.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור ב- תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך 3 שנים ויציגם בפני המועצה והיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד על פי דרישתם .

צוות העסק האמור לטפל באירוע אפשרי,  יעבור ריענון והדרכה שנתית בנוגע לאחזקת חומ"ס וטיפול באירועי חומ"ס.

בעסק  יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי העסק וגופי חירום והצלה.

 בעסק יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.

פתחי אוורור של המבנים בהם מאוחסן חומ"ס לא יופנו למקומות בהם יש התקהלות ציבורית.
 

 

7.4 ד

מקווה
 

 

הפעלת מרכז אנרגיה תהיה תוך שימוש בחשמל או בגז (גפ"מ ביו-גז או גז טבעי) בלבד.
גז יסופק ע"י חברות מורשות בלבד ויאוחסן במיכלים תת קרקעיים. מערכות הגז יתוחזקו באופן תקופתי ע"י חברות מורשות ובהתאם לדרישות מנהל הגז .

רק על פי תב"ע ייעודית

7.4 ה

בית מרחץ, מרחצאות

 

 

7.5

מכון כושר

 

 

מותר בכל האזורים  למעט במבנה מגורים.

7.6

משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר.

אסור להפעיל מכונות מזל ומכונות הימורים.

7.7 א

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון

 

מותר בכל מקום בו מותר מסחר.

רק על פי תב"ע ייעודית

7.7 ב

קולנוע, תיאטרון

 

 

 

 

7.7 ג

קרקס

 

 

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
בעל עסק  יאפשר הפרדת פסולות שמקורן בקרקס  ע"י הצבת פחים נפרדים לפסולות שונות בהתאם לדרישות המועצה
 

על פי אישור פרטני של מהנדסת המועצה.

7.7 ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
 

רק על פי תב"ע ייעודית

7.7 ה

אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

 

במקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים:
 בעל העסק אשר מפעיל דוכני מזון(צריך להגדיר מזה מזון) ביריד יאפשר הפרדת פסולות שמקורן ביריד ע"י הצבת פחים נפרדים לפסולות שונות בהתאם לדרישות המועצה.


 

על פי אישור פרטני של מהנדסת המועצה.

7.7 ו

דיסקוטק

 

 

 

דיסקוטק ימוקם אך ורק במבנים סגורים ומקורים. המרחב להשמעת המוזיקה  כולל כל מערכות  ההגברה הקולית  יהיה בחלל הפנימי של מבנה העסק בלבד וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ  הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה. בעל העסק יתכן ויידרש להגיש ליחדה הסביבתית  חוות דעת אקוסטית שמטרתה להוכיח ע"י  מדידות ו/או הערכות מקצועיות (במידה ומקור הרעש אינו קיים בפועל) כי  מקורות הרעש בעסק ובכלל זה  מערכות הגברה, מיזוג, אוורור וכד' אינן יוצרות חריגה מתקנות  למניעת מפגעים רעש בלתי סביר התש"ן 1990. הסקר יבוצע על פי תכנית שתאושר ע"י היחידה הסביבתית. היחידה הסביבתית  רשאית לדרוש השלמות לחוות הדעת וכן התקנת אמצעים להפחתת הרעש לרמות הנדרשות בחוק בהתאם לממצאי הסקר ולפי שיקול דעתה.
בעל העסק יתקין, במקום קבוע ונגיש, התקן מד-רעש כמפורט בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו – 2006 . בעל העסק יגיש לאישור היחידה הסביבתית  דו"ח טכני על פי המפורט בסעיף 4 של תקנות אלו.
 

אסור להפעלה במועצה המקומית כפר קרע .


 

7.7 ז

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

 

 

בעל העסק אשר מפעיל דוכני מזון ביריד יאפשר הפרדת פסולות שמקורן ביריד ע"י הצבת פחים נפרדים לפסולות שונות בהתאם לדרישות המועצה .

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
 

על פי אישור פרטני של מהנדסת המועצה

7.7 ח

כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

 

 

7.7 ט

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

 

בעל העסק אשר מפעיל דוכני מזון ביריד יאפשר הפרדת פסולות שמקורן ביריד ע"י הצבת פחים נפרדים לפסולות שונות בהתאם לדרישות המועצה .

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
 

על פי אישור רשות רישוי 

7.7 י

יריד מזון

 

 

בעל העסק אשר מפעיל דוכני מזון ביריד יאפשר הפרדת פסולות שמקורן ביריד ע"י הצבת פחים נפרדים לפסולות שונות בהתאם לדרישות המועצה .

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.

 

אישור של רשות הרישוי

7.7 יא

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500,

 

 

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
 

 

רק על פי תב"ע ייעודית

7.8 א

קייטנה

בעל עסק  יאפשר הפרדת פסולות שמקורן בפעילות הקייטנה  ע"י הצבת פחים נפרדים לפסולות שונות בהתאם לדרישות המועצה, שייקבעו בהתאם לגודל הקייטנה, הפעילויות המתבצעות בה ולמספר המשתתפים.
 

 

7.8 ב

מחנה נוער

 

 

בעל עסק  יאפשר הפרדת פסולות שמקורן בפעילות המחנה  ע"י הצבת פחים נפרדים לפסולות שונות בהתאם לדרישות המועצה, שייקבעו בהתאם לגודל מחנה הנוער, הפעילויות המתבצעות בו ולמספר המשתתפים.

 

7.9

אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים

 

 

בעל עסק, יתקין, אלא אם כן קבל לכך פטור מהיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
גודלו ונפחו של מפריד שומן ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
העתקי אישורי פינוי וקליטה יישלחו למועצה, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו  בפני היחידה הסביבתית ערד לפי דרישתם.
בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.

שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בשטח העסק בתוך מאצרה ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה לאיכות הסביבה. אישורי פינוי יישלחו למועצה ויישמרו בעסק למשך שלוש שנים.
עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת המועצה, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל ". תכנית המערכת תוצג בפני היחידה הסביבתית  טרם התקנתה. בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בסעיף 4  בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .
בעל העסק יתקין, במקום קבוע ונגיש, התקן מד-רעש כמפורט בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו – 2006 . בעל העסק יגיש לאישור היחידה הסביבתית  דו"ח טכני על פי המפורט בסעיף 4 של תקנות אלו.
 

 

 

 

 

 


 

 

 

7.10 ב

לונה פארק

 

 

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.

בעל עסק  יאפשר הפרדת פסולות שמקורן בלונה פארק  ע"י הצבת פחים נפרדים לפסולות שונות בהתאם לדרישות המועצה.

 

 

 

 

אישור של רשות הרישוי

8.2

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

לא יתאפשר אחסון גרוטאות רכב בשטח העסק, מעבר ל-24 שעות.

 

8.3 א

הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים
 

חניית כלי רכב בתום יום העבודה או למשך זמן ארוך תתבצע רק במקום שיאושר על ידי המועצה המקומית.

 

8.3 ב

הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

חניית כלי רכב בתום יום העבודה או למשך זמן ארוך תתבצע רק במקום שיאושר על ידי המועצה המקומית.

 

8.4 א

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

 

 

לא יופעל  מנוע של אוטובוס או רכב הסעה בזמן חניה עד העלאת נוסעים  אלא כדי למלא אוויר במערכת הפנאומטית שלו . על אף האמור  מותר להפעיל מנוע  בזמן חניה למשך 10 דקות  לפני העלאת נוסעים לאוטובוס/רכב הסעה או במקומות  שאינם בתוך שטחים  בנויים או מאוכלסים  ושאינם בקטעי דרך בנויים לצידם.

חניית כלי רכב בתום יום העבודה או למשך זמן ארוך תתבצע רק במקום שיאושר על ידי המועצה המקומית.

 

 

8.4 ב

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 

 

 

על פי תב"ע ייעודית

8.4 ד

תחנת רכבת תת-קרקעית
 

 

 

על פי תב"ע ייעודית

8.5

כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם

 

 

 

 

8.6 א

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים
 

 

מותר בחניום פרטי של העסק ובאישור משטרת ישראל

8.6 ב

חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

 

 

פעילות העסק תכלול חניית כלי רכב  בלבד.

בעל העסק יבטיח כי לא תתקיימנה  בשטח העסק פעולות אחזקה של כלי רכב כגון רחיצה , סיכה ותדלוק.

שטח העסק יהיה סלול באופן שיבטיח כי נסיעת כלי  הרכב לא תגרום לאבק

בעל העסק יבטיח כי לא יכנסו לשטח העסק כלי רכב  הנושאים חומר מסוכן כהגדרתו בחוק חומרים מסוכנים.

 

8.6 ג

רחיצת  כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים

 

 

בעסק תופעל מערכת  להשבת מי שטיפת רכבים  אשר תותאם להיקף השטיפה בעסק. מי שטיפת רכבים ומשטחים  מהעסק ינוקזו אל מערכת מחזור.
בעל העסק יעמוד בכל האמור ב " תקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים), התשס"א – 2001 ".

פעולות רחיצת המכוניות יבוצעו על גבי משטחי רחיצת המכוניות בלבד. לא תהיה  גלישת שפכים ו/או תשטיפים מהעסק אל מחוץ למשטחי השטיפה  ,לרבות  לקרקע או לרשות הציבור. בעל העסק ינקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח מניעת הגלישה כאמור לעיל, לרבות באמצעות התאמת קצב רחיצת המכוניות ליכולת הקליטה של מערכת מיחזור השפכים.

משטחי רחיצת המכוניות יצופו בבטון או בחומר אחר אטום לחלחול נוזלים וינוקזו באמצעות תעלות ניקוז אל מערכת מיחזור מי שטיפה.

בעסק מצוי בסמיכות למוסך או לתחנת תדלוק תבוצע הפרדה מלאה של מי השטיפה באופן שתימנע כניסתם למפרידי דלק/שמן.

 

מותר כחלק מתחנת דלק.

ובאזור מגורים בתנאי שאין תלונות על רעש או הפרעה מהשכנים

8.6 ו

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים ייצורם, שיפוצם

 

 

מותר.

יש לעקוב אחר תב"ע ייעודית

8.6 ז

חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר

 

פעילות העסק תכלול חניית כלי רכב  בלבד.

בעל העסק יבטיח כי לא תתקיימנה  בשטח העסק פעולות אחזקה של כלי רכב כגון רחיצה , סיכה ותדלוק.

שטח העסק יהיה סלול באופן שיבטיח כי נסיעת כלי  הרכב לא תגרום לאבק

בעל העסק יבטיח כי לא יכנסו לשטח העסק כלי רכב  הנושאים חומר מסוכן כהגדרתו בחוק חומרים מסוכנים.
 

 

8.7 א

כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים מכירתם, אחסונם

 

 

מותר

8.7 ב

כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים פירוקם מהרכב

 

אסור בתחומי המועצה המקומית כפר קרע

8.8 א

כלי שיט השכרתם, אחסונם

 

 

על פי אישור פרטני של מהנדסת המועצה.

8.8 ג

מעגנה

 

 

 

 

8.8 ד

כלי שיט - ייצורם, תיקונם, שיפוצם

 

 

 

 

מותר רק באזור תעשייה

8.9 א

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 

 

 

8.9ב

חשמלאות
 

 

 

8.9 ד

תיקון תקרים
 

צמיגים המשומשים יאוחסנו בשטח העסק, עד למועד פינויים, באחת מהדרכים הבאות:

 1. קירוי אזור אחסון הצמיגים
 2. כיסוי הצמיגים
   

העסק יאחסן צמיגים בכמות שלא תעלה על  150 צמיגיםץ

בעל העסק ישמור קבלות ואישורים על פינוי צמיגים המעידים

על יעד הפינוי וכמות הצמיגים שפונתה לכל יעד. הקבלות והאישורים ישמרו בעסק למשך פרק זמן של לפחות שנה מיום פינויים ויוצגו בפני המועצה  על פי דרישה.

 

 

8.9 ו

טיפול אחר ברכב

 

 

 

8.11

רכבל

 

 

 

 

8.12

מרכז תחזוקה לרכבות

 

 

על פי תב"ע ייעודית.

9.1 א

כלי נשק ותחמושת מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

 

 

 

9.1 ב

מטווח ירי

 

 

-פסולת כדורי עופרת תפונה לאתר מורשה על פי חוק בלבד.
-בעל העסק יתקין  אמצעים למניעת רעש, כך שיעמוד בערכי הסף הנדרשים בחוקים ובתקנות.

מתקן לשטיפת חלקי נשק, במידה וקיים, יעמוד על משטח שאינו מנוקז למערכת הביוב.

פסולת שמן משומש תטופל כאמור בתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), תשנ"ג-1993

 

על פי אישור פרטני של מהנדסת המועצה

9.1 ג

כלי נשק ותחמושת ייצורם

 

 

 

 

9.4

שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני

 

 

 

10.1

אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם

 

 

 

 

10.2

אבנים, מחצבים, מינרלים - חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

 

לעניין מגרסה ניידת:

 • אין לבצע שינוע של חומר גרוס אל מחוץ לאתר חומר שנגרס ע"י מגרסה ניידת יהיה לשימוש עצמי בלבד באתר בו מוצבת המגרסה. המגרסה תפסיק פעילותה עם גמר עבודות הבנייה באתר.
 • בעל העסק יבצע הרטבה של החומר הגרוס שבתחומי עסקו וכן הרטבת דרכים באופן שימנע מטרדי אבק לסביבה בעת פעילות וגם בהפסקות עבודה .
 • במצבי מזג אוויר קיצוניים בעסק הסמוך לבתי מגורים תופסק  פעילות הגריסה.
 • מגרסה תעמוד  בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) התשל"ט 1979.
 • המגרסה תוצב במקום הרחוק ביותר מבתי מגורים ונגד כיוון הרוח היכן שהדבר אפשרי.
   

כרייה וחציבה תתבצע על פי תב"ע ייעודית

10.3

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

 

 

 

10.4 א

ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

 

 

 

 

10.4 ב

גזירה תפירה

 

 

 

10.5

דברי הנעלה – ייצורם

 

 

 

10.6 א

דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע

10.6 ב

דשנים – אחסונם

 

 

אחסון דשנים יתבצע באריזות סגורות.

במידה ויש אחסון שלא באריזה, האחסון יתבצע במבנה סגור מכל צדדיו ומקורה.
 

מותר

10.7 א

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש

 

מותר

10.7 ב

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

 

-החומרים יאוחסנו על גבי  משטחי תפעול אטומים ושלמים מופרדים  משאר שטחי העסק ומנוקזים לעבר מערכת איסוף תשטיפים.

-נגר עילי לרבות מגגות המבנים והמרזבים ינוקז למערכת הניקוז הציבורית.

-בעל העסק יבצע ניקוי שטח העסק מאבק ומשאריות אגרגטים ותוצרים באמצעות טאטוא באופן ובתדירות שתימנע פליטות אבק לסביבה.

-אחסון פתוח של אגרגטים וחול מחצבה יבוצע בתאי אחסון בלבד.

-תאי אחסון לחול מחצבה בתפזורת  יהיו סגורים ואטומים משלושה כיוונים ומקורה. בכניסה יוצב וילון פלסטיק מגובה התקרה ועד פני הקרקע אשר יהיה שלם ותקין בכל עת.

-תאי אחסון לאגרגטים בתפזורת יהיו סגורים ב- 3 צדדים . על קירות התאים יסומן קו גובה במרחק של 0.5 מטר מקצה העליון של הקירות . ערמת האגרגטים בתא לא תעלה על קו הגובה המסומן.

-קירות התאים יהיו שלמים ותקינים בכל עת.

-פריקת אגרגטים וחול מחצבה תעשה אל תוך תאי אחסון חיצוניים או לתא פריקה ייעודי בלבד.

-אחסון של חומרים יוצרי ריח ובכלל זה זפת יבוצע במכלים סגורים בלבד. לא יבוצעו פעולות אריזה של זפת בעסק.

-אחסון מלט יעשה בשקים סגורים בלבד או בסילוסים המחוברים למערכת טיפול באוויר המתוכננת לכך שריכוז החומר החלקיקי  הנפלט מסילוסים לא יעלה על 10 מג"/מק"ת.  המערכת תכלול  התראה על מילוי יתר .
מערכות הסינון וההתראה  יהיו תקינות בכל עת  ויתוחזקו לפי הוראות היצרן .
שינוע המלט מהסילו ואליו יהיה במערכות סגורות בלבד.

-פסולת מהעסק תפונה  לאתר מורשה במכלים המונעים פיזורה לסביבה.

 

מותר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 ג

הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש
 

 

 

 

מותר בנאי שאין תלונות על רעש וזיהום מהשכנים.

10.7 ד

הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים

 


 

10.8 א

חומרי חיטוי או ניקוי - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

 

10.8 ב

חומרי חיטוי או ניקוי - אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 

 

 

10.9

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו
 

תנאים יינתנו בהתאם לסוג העסק הספציפי ואופי פעילותו.

 

10.10 א

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -  ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם 

 

 

 

10.10 ב

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - אחסונם 

 

 

 

10.10 ג

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - מכירתם 
 

 

 

10.10 ד

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - איסופם, שינועם 

 

חל איסור על חניית רכב עם חומרים מסוכנים, אחרי שעות הפעילות או לפרק זמן ארוך, בכל אזורי המועצה.

 

10.10 ה

טיפול באריזות משומשות   של חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים

 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע

10.10 ו

טיפול בפסולת חומרים מסוכנים

 

 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע

10.10 ז

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

10.11 א

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - ייצורם, עיבודם, פיתוחם 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

10.11 ב

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מכירתם, אחסונם, אריזתם

 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

10.11 ג

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - שינועם, הובלתם, איסופם 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

10.11 ד

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מחזורם, הנצלתם

 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

10.11 ה

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - השמדתם, אתר להשמדתם 

 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

10.11 ו

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - בחינתם, אתר לבחינתם 

 

 

 

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

10.14 א

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם
 

 

מותר רק באזור תעשייה .

עיסוק בגרוטאות אסור בכל האיזורים.

10.14 ב

פחחות, למעט פחחות רכב 

 

 

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הבאות:
הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק.

חלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.

על פי דרישת היחידה הסביבתית, בעסק יהיו אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר כמפורט להלן:

-מערכת יניקה באמצעות שאיבה ואיסוף של האוויר מחלל עבודות צבע.

-מתקן טיפול בגז פליטה מחלל עבודות צבע כך שהפליטות מהעסק, לרבות של חלקיקים, אדי צבע וריח, יעמדו הוראות כל דין לעניין מניעת זיהום אוויר לרבות הוראות לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 .

בעל העסק יכין נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות היניקה ומתקני הטיפול בגזי הפליטה בהתאם להנחיות היצרן. בעל העסק יתחזק את המערכות והמתקנים בהתאם לנוהל ולהנחיות היצרן כך שיפעלו באופן תקין בכל עת.
בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות משטח העסק.

מכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים, חומרי ניקוי ואמצעי ניקוי, יישמרו סגורים בכל עת, למעט בעת ביצוע פעולות מילוי או ריקון של מכלי האחסון.

בעל העסק לא יבצע ריענון מסננים בלחץ אוויר; מסננים משומשים יפונו מהעסק למפעל מיחזור, לתחנת מעבר לפסולת או לאתר סילוק פסולת, המורשים לפי כל דין.

בעל העסק יתקין ויפעיל, על פי דרישת היחידה הסביבתית, מערכות יניקה ואיסוף ומתקני טיפול בגזי פליטה לטיפול בפליטות מתהליכי ייצור שאינם צביעה כמו הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.

אחסון גזים לחיתוך יבוצע כאשר הם עומדים ומקובעים לקיר או התקן יציב, וכאשר הם מכוסים בכיפה. בהתאם לצורך יעבוד העסק עם היתר רעלים ועל פי תנאיו.

 

מותר באזור תעשייה.

עיסוק בגרוטאות אסור בכל האזורים.

 

 

 

 

 

 

 

10.14 ג

מסגריה 

 

 

מותר

 

10.14ד

ייצור שלטים 

 

 

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הבאות:
הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק.

חלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.

על פי דרישת היחידה הסביבתית, בעסק יהיו אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר כמפורט להלן:

-מערכת יניקה באמצעות שאיבה ואיסוף של האוויר מחלל עבודות צבע.

-מתקן טיפול בגז פליטה מחלל עבודות צבע כך שהפליטות מהעסק, לרבות של חלקיקים, אדי צבע וריח, יעמדו הוראות כל דין לעניין מניעת זיהום אוויר לרבות הוראות לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 .

בעל העסק יכין נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות היניקה ומתקני הטיפול בגזי הפליטה בהתאם להנחיות היצרן. בעל העסק יתחזק את המערכות והמתקנים בהתאם לנוהל ולהנחיות היצרן כך שיפעלו באופן תקין בכל עת.
בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות משטח העסק.

מכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים, חומרי ניקוי ואמצעי ניקוי, יישמרו סגורים בכל עת, למעט בעת ביצוע פעולות מילוי או ריקון של מכלי האחסון.

בעל העסק לא יבצע ריענון מסננים בלחץ אוויר; מסננים משומשים יפונו מהעסק למפעל מיחזור, לתחנת מעבר לפסולת או לאתר סילוק פסולת, המורשים לפי כל דין.

בעל העסק יתקין ויפעיל, על פי דרישת היחידה הסביבתית, מערכות יניקה ואיסוף ומתקני טיפול בגזי פליטה לטיפול בפליטות מתהליכי ייצור שאינם צביעה כמו הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.

 

שבבים מחיתוך יאספו ויפונו לאתר מאושר על פי כל דין, באופן שלא יפלטו לסביבה. העסק יחזיק בפחים ייעודיים לאיסופם

אחסון גלילי גז יבוצע כאשר הם עומדים ומקובעים לקיר או התקן יציב, וכאשר הם מכוסים בכיפה.

 

מותר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.14 ה

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - אחסונם, מיונם סחר בהם

 

 

 

 

כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, לרבות פרוק וטיפול בגרוטאות,  תתבצע על גבי משטחי תפעול המנוקזים למפריד שומן, השטח האמור יהיה מקורה.

חל איסור על הנצלת חומרים מהגרוטאות בעזרת שריפה.

 

 

 

מותר

 

 

 

 

10.14 ו

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - הרכבתם 

 

כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע,   תתבצע על גבי משטחי תפעול המנוקזים למפריד שומן, השטח האמור יהיה מקורה.

אחסון גלילי גז יבוצע כאשר הם עומדים ומקובעים לקיר או התקן יציב, וכאשר הם מכוסים בכיפה.

 

עיסוק בגרוטאות אסור בכל האיזורים.

10.14 ז

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם

 

אסור בתחום המועצה המקומית כפר קרע.

10.16 א

עץ ומוצריו - עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

 

בעל העסק יישם הנחיות טיפול במזיקים לרבות ניטור והדברה שיטתיים ויפעל לסילוק כל מזיק הנמצא בשטחו לרבות טיפול בנמלת האש לפי הוראות המשרד להגנת הסביבה המופיעות במסמך "הנחיות להדברת נמלת האש הקטנה בעזרת תכשירי הדברה אפריל 2018.
 

מותר

10.16 ב

ייצור רהיטים

 

 

בעל העסק יישם הנחיות טיפול במזיקים לרבות ניטור והדברה שיטתיים ויפעל לסילוק כל מזיק הנמצא בשטחו לרבות טיפול בנמלת האש לפי הוראות המשרד להגנת הסביבה המופיעות במסמך "הנחיות להדברת נמלת האש הקטנה בעזרת תכשירי הדברה אפריל 2018.

מותר

10.20

פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

 

 

 

מותר

10.21

נייר ומוצריו: ייצור

 

 

מותר

 

 

פרק ז - תהליך הטיפול ברישיון העסק

הגשת הבקשה:

אם הנך שוקל רכישת עסק או שכירתו, מן הראוי, שתבדוק, אם המקום עומד בתנאים לפי דיני

תכנון ובניה וחוק רישוי עסקים.

חשוב ביותר!

מומלץ לא לבצע צעד בעל משמעות כלכלית לפני שבדקת היטב את הנתונים הדרושים לקבלת

רישיון עסק.

בקשה לפתיחת בית עסק תמולא בטופס בקשה מיוחד ב-3 עותקים, שתקבל במשרד הקבלה

במחלקת רישוי עסקים ויימסר לאחר מילויו.

את הבקשה חייבים להגיש אישית או באמצעות בא כוח. טרחה זו הכרחית עקב הצורך באימות

החתימה ע"ג הטופס.

הפרטים העיקריים הדרושים למילוי הבקשה:

 • פרטי בעל העסק ולגבי תאגיד – השם המלא של התאגיד.
 • סוג העסק וכינויו.
 • כתובת העסק ופרטים מפורטים על מיקומו, כולל תרשים סביבה ותרשים מיקום העסק

במבנה.

 • במרכז מסחרי נדרש מספר החנות.
 • מספר הטלפון.
 • חתימת בעלי העסק המורשה/ים.
 • תאגיד המגיש בקשה ימציא בנוסף, אישור מעו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד ובו פירוט האנשים הרשאים לחתום בשם התאגיד ואישור על רישום החברה ברשם החברות.
 • לעסקים הקשורים ברכב נדרש תשריט סביבה, תרשים חניה ותרשים תנועה בסביבה

הקרובה.

 • הגשה באמצעות צד שלישי מחייבת הצגת ייפוי כוח.

במקרה של החלפת בעלים או שינוי שם בעלים/שם חברה נדרש:

הצהרת בעל העסק הקודם באגף רישוי עסקים או העתק חוזה ואישור בעל הנכס על החלפת

הבעלות.

שלבי הטיפול בבקשה:

את הבקשה חייבים לאשר גורמים שונים ע"פ דרישות דיני רישוי עסקים והצווים הנלווים אליו

כאמור.

הטיפול בבקשה לרישיון עסק מחייב אישור עקרוני, שהעסק המבוקש תואם את השימושים

המותרים ע"פ היתר בניה בתוקף ותואם את תכנית בניין עיר בתוקף, וכן מקיימים בו חוקי תכנון

ובניה.

יודגש: במקרה שמדובר ב"שימוש חורג", מחייב הדבר אישור הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה

בחריש.

אם יתקבלו התנגדויות לעסק לאחר הפרסום, מחייב הדבר הגשת בקשה כחוק לאישור השימוש

החורג ע"י הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה בחריש.

לאחר אישור השימוש בעסק ע"פ חוק תכנון ובניה חייב העסק לקבל אישור הגורמים הבאים:

 1.  .מדור מבנים מסוכנים (למבנים שהוגדרו כך).
 2. הסכמת השירות לאיכות הסביבה.
 3. הסכמת המחלקה לכיבוי אש (מותנה בסוג העסק).
 4. הסכמת משרד העבודה (מותנה בסוג העסק).
 5. הסכמת הרופא הווטרינרי של איגוד ערים (לעסקים הקשורים במזון מן החי).
 6. הסכמת משטרת ישראל (מותנה בסוג העסק).
 7. הסכמת ביקורת עסקים תברואתית – כולל ביקורת התאמת תוכניות העסק לתוכניות הבניין.
 8. הסכמת גורמים נוספים נדרשים ע"פ סוג העסק (יועץ לסידורי נכים, מחלקת ביוב, תברואה).

פרק ח – טפסים ואגרות של הרשות המקומית כפר קרע

נא להוסיף קישורים לטפסים הקשורים לרישוי עסקים

פרק ט – חוקי עזר – המועצה המקומית כפר קרע

נא להוסיף קישורים לחוקי עזר עירוניים

פרק – הפניות לתכניות בניין עיר (תב"ע)

ניתן להסתכל במערכת GIS של הרשות המקומית כפר קרע לגבי תוכניות בניין עיר (תב"ע)

http://v5.gis-net.co.il/v5/k_kara

 

 

מפרט אחיד מועצה מקומית כפר קרע 2021.pdf