על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008, רשאי כל אדם להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר, כמשמעותו בסעיף 170 א(ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

את התלונה יש להגיש:

1.בכתב על גבי הטופס המצורף חתומה בידי המתלונן על ידי מסירה ביד, בפקס, באמצעות דואר ישראל או  למייל של הממונה.

 

לידי מוחרם אבוליל- הממונה על תלונות הציבור
כתובת: בניין העירייה, ח'אלת אל-שיליח, כפק קרע

טלפון: 04-6002340, פקס 04-6002370

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 1, כפר קרע 3007500

Email- [email protected]

קישור להורדת טופס להגשת תלונה למורשה לטיפול בתלונות הציבור

https://www.kafar-qara.muni.il/uploads/n/1619585223.7567.pdf

דבר הממונה על תלונות הציבור על עיקרי החוק

בתאריך 8.7.08 נכנס לתוקפו חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח 2008, ועל פי חוק זה מוניתי לתפקיד הממונה על תלונות הציבור בעיריית כפר קרע.
החוק ממסד את מעמד הממונה על תלונות הציבור כבעל תפקיד עצמאי ובעל סמכויות, מתוך תפיסה של ביקורת.

הטיפול בתלונה על פי החוק שונה מהטיפול בפניות תושבים במסגרת השירות הניתן לתושב. מה עוד שבחוק לא  מוזכרת כלל המילה "תושב".

במסגרת חוק זה פועל הממונה על תלונות הציבור לטיפול בכל תלונה לממונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר.
הטיפול בתלונה מתבצע כאשר המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה. או כאשר המעשה נעשה בניגוד לחוק או נעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין.
הגשת התלונה הינה בכתב ובחתימת המתלונן. אין טיפול בתלונה אנונימית או תלונה טלפונית.
החוק גם קובע כי לא יהיה בירור בתלונה שנידונה או הוכרעה בבית משפט, או תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה, או תלונה שניתנה בה החלטה על פי דין השגה, ערר או ערעור, או תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה.

הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, ובתום הבירור ימסור תוצאותיה (האם התלונה נמצאה מוצדקת או לא) למתלונן, תוך מתן הודעה מנומקת.

חוק ממונה תלונות הציבור.pdf