הודעה לציבור - הגשת בקשות למתן תמיכות לגופים ציבוריים

תאריך: 19/09/2019

מועצה מקומית כפר קרע מודיעה בזאת לציבור, כי ניתן להגיש בקשה למתן תמיכה על ידי גוף ציבורי לשנת הכספים 2019, וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006  "נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות" ובהתאם לתבחינים שנקבעו על ידי מועצת הרשות.
נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים בתחומה המוניציפלי של הרשות. תנאי הוא כי הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.
טפסים להגשת בקשות בהתאם לנוהל הנ"ל ואת נוסח התבחנים ניתן להוריד באתר המועצה ו/או לקבל במשרד מזכיר המועצה.

בכבוד רב,
מוחמד כנענה
מזכיר המועצה