שם מכרז
מספר מכרז
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
קישור למכרז
תיאור

המועצה המקומית כפר קרע (להלן : "המועצה"), מפרסמת בזה חמשה מכרזים ומזמינה בזאת הצעות מחיר להכנת שלוש תכניות מפורטות ("תב"עות") לשינוי יעוד קרקע במתחמים שונים בתחום השיפוט של המועצה המקומית כפר קרע (להלן מכרזים 1-3 ) ושתי תכניות בינוי לביצוע (להלן מכרזים 4-5) זאת לפי הפירוט שלהלן:

  • מכרז פומבי מס' 23/19 להכנת תכנית מפורטת במתחם 9 - אלערק .
  • מכרז פומבי מס' 24/19 להכנת תכנית מפורטת במתחם 8 – אלמקאייל – אלקטאיין , וח'לת אלשלח
  • מכרז פומבי מס' 25/19 להכנת תכנית מפורטת במתחם A 7 – אלסנדחאוי .
כמו כן , מזמינה בזאת המועצה הצעות מחיר להכנת שתי תוכניות נוספות בינוי לביצוע לפי הפירוט שלהלן :-
  • מכרז פומבי מס' 26/19 לתכנון הציר המסחרי בכביש הראשי .
  • מכרז פומבי מס' 27/19 –להכנת תוכנית בינוי לביצוע בקנ"מ 1:250 בשכונת סטאלין

ניתן לעיין במסמכי המכרזים קודם לרכישתם, וזאת ללא תשלום, במשרדו של מזכיר המועצה בשעות העבודה הרגילות בשעה 8:30 – 12:30 בימים א'-ה' את מסמכי המכרזים והמסמכים הנלווים אליהם ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2,000 ₪ לכל מכרז במשרד מזכיר המועצה, החל מיום 01.08.2019 בימים א'-ה' בשעות 9:00 – 15:00.
רשאים להגיש הצעות מציעים העונים על כל התנאים המפורטים במסמכי המכרזים. המציעים רשאים להגיש הצעות לכל המכרזים אך כל מציע יכול לזכות אך ורק במכרז אחד בלבד. ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה או דרישה כלפי המועצה.

המציע בכל מכרז יהא חייב בין היתר לצרף להצעה אישור כי הינו, עצמאי ו/או תאגיד הרשום כדין, מנהל ספרי חשבונות כחוק וכן לעמוד ביתר תנאי המכרז כמפורט בחוברת כל מכרז ומכרז, יש לציין בי בשלושת המכרזים הראשונים ( תב"עות לשינוי ייעוד) על המציע וכל צוות היועצים המוצע להיות רשומים במאגר המתכננים של משרד הבנוי והשיכון בסיווג המתאים.
המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ה' 05.09.2019 שעה 12:00, יש להכניס את ההצעות לתיבת המכרזים של המועצה, הנמצאת במשרדו של מזכיר המועצה, במעטפה סגורה עליה ירשם מספר המכרז הרלוונטי . המסירה "לתיבת המכרזים" תבוצע ידנית באמצעות המציע או נציגו.

שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד למהנדסת המועצה, גב' אינאס ח'ורשיד פאהום באמצעות המייל - einask@gmail.com , ויש לוודא את קבלת המייל או במייל חוזר או בטל' 074-7558635 שלוחה 135, וזאת לכל המאוחר עד ליום 22.08.2019. תשובות תינתנה במרוכז, ותימסרנה לכל המציעים.

המעוצה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף תבחן הצעתו הכספית .
המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הזכייה רק למתחם אחד/תוכנית אחת מאחר והמועצה מתעתדת בו זמנית/במקביל לעבוד על מספר תוכניות כמפורט בפרסום זה .

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז גם לאחר הגשת ההצעות ואו להאריך מועד הגשת ההצעות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כאשר למציעים לא תהיה כלפי הרשות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא בעניין זה.

 

קבצים מצורפים