מידען (מידע לרישוי)
מספר מכרז:פנימי / חיצוני 2/2019
תאריך פרסום:15/03/2019
תאריך אחרון להגשה:01/04/2019 12:00

דירוג: מהנדס אזרחי /אדריכל /הנדסאים )בניין או אדריכלות ( / תואר ראשון בגיגאוגרפה
דרגת המשרה ודירוגה: 39-41
היקף העסקה: 100%
כפיפות: מהנדס הוועדה

תיאור תפקיד:

 1. שליפת נתונים, תמיכה, אחזור ומסירת מידע
  1. שליפת מידע תכנוני, לצורך הכנת בקשה להיתר בניה )תיק בניין( איסוף החומר התכנוני המתאים, זיהוי תוכניות המתאר ותוכניות בניין עיר הרלוונטיות לבקשה להיתר, חילוץ הוראות הגבלות וכיו"ב.
  2. עריכת הנתונים ומסירתם למגיש הבקשה.
  3. מתן מענה לשאילתות ואחזור מידע תכנוני מתוך מערכות המידע התכנוני הממוחשבת, או ממאגרי מידע אחרים, לגורמי הרשות ולגורמים מחוץ לוועדה ולציבור, בכפוף להנחיות הממונה.
  4. הפקת והצגת חומר במידיה דיגיטלית או בפורמט קשיח, בכפוף להנחיית הממונה
 2. הפעלת מאגרי המידע התכנוני: המידען יהיה אחראי על הפעלת מאגרי המידע וניהולם ע"י עבודה מול גורמי המחשוב בוועדה ובין היתר:
  1. תפעול וטיוב מערכת המידע התכנוני הממוחשבת ו/או מאגרי מידע תכנוני אחרים של הוועדה, בכלל זה, קליטת והטמעת תוכניות, החלפת מידע באחר וכיו"ב.
  2. סידור מאגרי המידע התכנוני הממוחשבים של הוועדה, בין אם במסגרת מערכת המידע התכנוני הממוחשבת של הועדה או במאגרי מידע נפרדים.
  3. התאמת כלים ממוחשבים למערכת המידע התכנוני הממוחשבת של הוועדה.
  4. ארגון המידע התכנוני שבפורמט קשיח, קטלוגו, שמירתו ועדכונו והעברתו לפורמט דיגטלי.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

 • מהנדס אזרחי / אדריכל /תעודת הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות
 • בוגר בחוג לגיאוגרפיה (תואר אקדמי המוכר על ידי המל"ג ולא לצרכי שכר בלבד)

דרישות ניסיון

 • ניסיון מקצועי- בבדיקת בבקשות להיתרים
 • ניסיון בהגשת בקשות להיתרים
 • ידע בתחום תכניות ברמות השונות: מקומי, מחוזי וארצי
 • ניסיון בהפעלת ושימוש במאגרי מידע

דרישות נוספות

 • שפות- ערבית , עברית ברמה גבוהה ואנגלית ברמה סבירה
 • יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה- OFFICE
 • ידע בתוכנות: GIS , אוטוקאד ותוכנות שרטוט אחרות
 • יתרון למי שלמד תכנון ערים

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • מתן שירות לגורמים רבים בתוך ומחוץ לוועדה
 • תחזוק המאגר: מיון עדכון ותיקוף מידע שוטף ועדכני , שליפת מידע בחתכים שונים על פי דרישה
 • מענה לשאילתות לרבות מידע לפי סעיף 119 א ו 145 א) 1 (לחוק התכנון והבניה
 • קבלת קהל

מנהלה

המועמדים/ות מתבקשים/ות לפנות בכתב על גבי טופס הגשת מועמדות למכרז/משרה,
בצירוף קורות חיים ומסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה, לוועדה המקומית
עירון בדואר אלקטרוני m.mostafa10.h@gmail.com : או במסירה ידנית
בוועדה המקומית עירון למר מוסטאפא מחאג'נה.

מועד פרסום המכרז: 15.03.2019
בקשות למכרז יש להגיש עד יום: 1.4.2019 שעה 12:00 .

טפסים להגשת המכרז ניתן להשיג ממשרדי הוועדה המקומית עירון )פנייה במייל או מהמשרדים( או מאתר האינטרנט של הוועדה המקומית עירון. יש להגיש את הבקשותב- 5 עותקים.
יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • קורות חיים
 • מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה.
 • יש לציין את שם המכרז/משרה על גבי טופס הגשת מועמדות.

איש קשר למכרז זה:
מוסטפא מחאג'נה, 0523378669 או 04-6351789
הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/ משרה.
על פי הוראות חוק השוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988 . המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.